Ny gasledning skal miljøvurderes

Nyt stort ledningsprojekt berører mange lodsejere. Idéer og forslag fra interessenter og berørte lodsejere til en analyse af konsekvenser for miljøet (VVM-vurdering) eftersøges. Frist 6. april.

Regeringen har besluttet at der skal bygges en ca. 115 km lang gasledning til Lolland-Falster og for at levere gas som erstatning for kul og olie til nogle af øernes store energiforbrugende arbejdspladser.

De statsejede selskaber Energinet og Evida er udvalgt som bygherrer på projektet og de 2 energiselskaber har fastlagt en overordnede linjeføring for ledningen, som foreslås etableret fra Everdrup på Sydsjælland til Nakskov på Lolland via Nykøbing Falster.

Nedgravningen af gasledningen i minimum 1 meters dybde langs ruten vil bevirke et servitutareal på 20 meter til hver side af ledningen, hvor der vil blive indført sikkerhedsforbud mod at opføre bygninger beregnet til ophold for mennesker. Dertil vil der blive indført krav om frirum på 5 meter på hver side af ledningen, hvor der ikke må plantes træer med dybdegående rødder. Ligeledes er der af sikkerhedshensyn krav om, at jordbearbejdning i servitutbæltet ikke må foretages dybere end 60 centimeter.

Høring åben – idéer søges

På baggrund af ovenstående udgangspunkt skal linjeføringens miljøkonsekvenser nu fastlægges.

Miljøkonsekvensrapporten (VVM-vurderingen), som bygherrerne nu skal udarbejde, vil indgå som et vigtigt beslutningsgrundlag for Miljøstyrelsen og Energistyrelsens afgørelse af, om projektet kan gennemføres, eller der skal laves ændringer, inden der kan gives endelig tilladelse. Berørte lodsejer har nu mulighed for at komme med ideer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold frem til den 6. april. Myndighederne har udarbejdet et idéoplæg, som der kan tages udgangspunkt i.

Rapporten skal i detaljer beskrive projektet og de omgivelser, som gasledningen placeres i, så de påvirkninger projektet medføre på miljøet i både anlægs- og driftsfaserne bliver beskrevet, analyseret og vurderet i en samlet miljøkonsekvensvurdering. Bidrag fra offentligheden om særlige lokale forhold kan her hjælpe med at finde frem til projektets fulde konsekvenser og aftryk.

Når miljøkonsekvensrapporten er færdig, vil lodsejere og den øvrige offentlighed igen blive inddraget i ny høringsfase, hvor der kan kommenteres på miljøkonsekvensrapporten samt Miljøstyrelsens eventuelle udkast til miljøtilladelse til projektet.

Hvis du bliver berørt at ledningen

Muligheden for at få ændret linjeføringen for ledningen vurderes på nuværende tidspunkt begrænset.

Bliver din ejendom berørt af ledningen, er det dog en god ide, at undersøge om idéoplægget undlader omtale af foranstaltninger og justeringer, der kan forebygge eller begrænse forventede væsentlige skadelige indvirkninger eller urimelige begrænsninger på din ejendom. Samtidig er det vigtigt at undersøge, om der er vigtige lokale forhold for dit område, der er fremstår som om, de bliver fraværende og underbelyst i rapporten.

Såfremt du måtte have behov for konkret hjælp fra Dansk Skovforening i processen, er du velkommen til at kontakte os.

Bliver du direkte berørt af ledningsføringen, vil din ejendom skulle gennemgå en ekspropriationsproces, som vil indeholde besigtigelser, ekspropriationsforretning, servitutpålæggelser og erstatningsberegninger m.m. for din ejendom. Dansk Skovforening yder rådgivning på dette område og du er som medlem også her, velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe dig.