Nye initiativer i EU vil påvirke skovene og skovdriften

Mulighed for skovdrift og jagt kan blive stærkt begrænset i beskyttet natur i fremtiden. Det kan være en af konsekvenserne, hvis udkast til ny EU-vejledning ikke præciseres.

EU’s medlemslande godkendte 23. oktober 2020 den ambitiøse biodiversitetsstrategi frem mod 2030. Strategien er en del af EU-kommissionen grønne pagt. Hovedmålsætningerne i strategien er:

  • At sikre beskyttelse af minimum 30% af Europas landareal og 30% af havarealet og en streng beskyttelse af mindst 10 %, herunder en streng beskyttelse af EU’s oprindelige og gamle skove.
  • At genoprette ødelagte økosystemer i hele Europa – herunder plante 3 milliarder nye træer inden 2030.

Selvom skovenes rolle ikke er tydelig i strategien, vil det utvivlsomt påvirke skovene og skovbruget. Det begynder vi nu at se i de mere konkrete initiativer, EU-kommissionen har lanceret som en start på implementeringen af strategien.

Første udkast til definitioner er bekymrende

Flere af termerne der anvendes i strategien mangler at blive defineret endeligt. Det gælder blandt andet ”streng beskyttelse”, ”beskyttet” og ”oprindelige og gamle skove”. Før de definitioner er på plads, er det svært at lave en opgørelse af hvor meget der mangler for at nå målene og sætte kriterier for hvilke supplerende arealer, der skal beskyttes.

Kommissionen har udsendt et første udkast til tekniske vejledninger for:

  • Kriterier og vejledning for beskyttede områder, herunder definition af ”strengt beskyttet”
  • Vejledning om hvordan medlemsstater skal vælge og prioritere arter og naturtyper for at målet om 30 pct. forbedring.

Dansk Skovforening har haft mulighed for at komme med bemærkninger til udkastene i forhold til en dansk holdning. Vi arbejder samtidig gennem vores europæiske skovejersammenslutning CEPF, på at forbedre vejledningerne, for det er der et tydeligt behov for.

Ingen skovdrift eller jagt i strengt beskyttede områder

Af vejledningen fremgår det at en række aktiviteter – herunder jagt, skovbrug m.v. – ikke er foreneligt med beskyttelsesniveauet ”strengt beskyttet”. Dansk Skovforening finder denne meget restriktive og begrænsende tolkning problematisk og helt ude af proportioner.

For eksempel vil det ikke give mening at forbyde jagt i urørt skov i Danmark. Dansk Skovforening mener, at så længe en bestemt aktivitet ikke er i modstrid med en bestemt bevaringsmålsætning, og at udnyttelsen af de naturlige ressourcer foregår på en kontrolleret og bæredygtig måde i overensstemmelse med planen for området, bør disse aktiviteter kunne opretholdes.

Altinget.dk har forelagt EU-Kommissionen problemet og Vivian Loonela, der er koordinerende talsperson for EU’s Green Deal, svarer:

Jagt kan være tilladt eller begrænset i beskyttede områder allerede nu, og det er generelt reguleret med hensyn til hvornår og hvor det finder sted, hvilken art det drejer sig om, og hvordan det praktiseres. Der er ikke noget nyt ved dette i strategierne for biodiversitet

Hun understreger videre, at et eventuelt forbud eller begrænsning af jagt i de strengt beskyttede områder vil være noget de enkelte medlemsstater vil skulle tage stilling til om er nødvendigt.

Lea Wermelin har endnu ikke forholdt sig til vejledningen, men har udtalt at ministeriet er ved at fastlægge den danske holdning. Vi håber, at hun vil lytte til vores indvendinger.

Medlemsstaterne får stor medbestemmelse

Det er dog tydeligt at ansvaret for at identificere, udpege og effektivt forvalte beskyttede områder og sikre en 30% forbedring af arealer med en gunstig bevaringsstatus påhviler medlemsstaterne. Det er positivt.

Men det kræver dog at de overordnede definitioner og kriterier, der skal fastsættes på EU niveau, er tilstrækkelig klare og rummelige, til at håndtere forskelligheden mellem landene.

Af både strategien og vejledningerne er det klart, at alle medlemsstaterne skal bidrage til at nå 30% målet, men at forpligtigelsen skal være proportional med de enkelte landes nuværende naturværdier og det potentiale de enkelte lande hver især har.

Lea Wermelin har tidligere udtalt til Altinget.dk, at det ikke er realistisk, at Danmark vil kunne levere 30% beskyttet natur på landjorden, fordi der i Danmark er en høj befolkningstæthed med en stor landbrugsproduktion. Vi bakker op om den tilgang.