Ny lov skal forebygge faunakriminalitet

Miljøministeren vil bekæmpe faunakriminalitet med et nyt lovforslag, som bl.a. handler om straf- og bødestørrelser. Og det er glædeligt, at der nu er udsigt til, at der bliver gjort en ekstra indsats for at beskytte vilde og fredede dyr – men flere af vores anbefalinger ser desværre ikke ud til at være med i forslaget.

Foto: Colourbox

Miljøministeren vil styrke indsatsen mod kriminalitet mod vilde og fredede dyr med et nyt lovforslag, som efter planen skal fremsættes i 2024.

Forslaget kommer på baggrund af gennemgangen af lovgivningen på Miljøministeriets område, der blev iværksat som led i natur- og biodiversitetspakken fra 2020. Her er bl.a. blevet udarbejdet en rapport med en række forslag til initiativer omkring faunakriminalitet.

Lovforslaget og en tilhørende vejledning har ifølge Miljøministeriet til formål at forebygge faunakriminalitet og tydeliggøre konsekvenserne af faunaforbrydelser.

Det kommer til at indeholde tre konkrete nye tiltag:

  • Regler om, at grov faunakriminalitet skal være en særligt skærpende omstændighed ved strafudmåling.
  • Faste bødestørrelser for faunakriminalitet.
  • Øget brug af muligheden for frakendelse af jagttegn ved faunakriminalitet.

Vejledningen skal desuden give et samlet overblik over de mange og komplekse regler om faunakriminalitet, som er fordelt på forskellige love, fordi faunakriminalitet ifølge ministeriet i flere tilfælde kan skyldes manglende kendskab til reglerne.

Gode takter – men flere mangler

I Dansk Skovforening glæder vi os over den ekstra indsats for at forebygge faunakriminalitet. Der er dog flere punkter, som med fordel også kunne være adresseret med det nye lovforslag, men som umiddelbart ikke ser ud til at være inkluderet.

Det gælder fx de punkter, som vi indsendte til Miljøministeriet ifm. høringsfasen på rapporten om faunakriminalitet ved lovgennemgangen.

Her pegede vi på fire fokusområder, som vi sammen med flere af de andre organisationer i Vildtforvaltningsrådet er kommet frem til:

  • Styrket efterforskning: Erfaringsopbygning og specialisering i efterforskning hos Politiet
  • Hårdere straffe: Øget anvendelse af den nuværende strafferamme
  • Styrket myndighedstilsyn: Der er behov for at prioritere resurser til at øge tilsynet
  • Styrket samarbejde på tværs af ministerierne og ligeledes erfaringsudveksling mellem landsdelene

”For at kunne straffe overtrædelser kræver det, at de ulovlige forhold kan efterforskes effektivt, og at ekspertisen er til stede i politikredsene. Derfor er det vigtigt, at lovgivningen ikke kommer til at stå alene. Vi forventer derfor, at de andre anbefalinger, vi er kommet med, også bliver effektueret,” siger Tanja Blindbæk Olsen, erhvervspolitiks chef i Dansk Skovforening.

Blandt sager om faunakriminalitet i Danmark de senere år er en havørn, der blev fundet død med hagl i kroppen på Lolland i 2022, et rovfuglepar, der blev fundet dræbt i skovbunden i en skov nær Tønder, og mågereder, der blev plyndret for æg af ulovlige æggesamlere på Mandø.

Faunakriminalitet dækker over overtrædelser af den lovgivning, som beskytter dyrearter, herunder arternes liv og legeme samt deres yngle- og rasteområder. Faunakriminalitet foregår ofte i områder, hvor der er lav sandsynlighed for, at forbrydelsen bliver opdaget og opklaret. Det betyder, at der er et stort mørketal for faunakriminalitet.