Ny mulighed for penge til grønne partnerskaber

Miljøministeriet afsætter nu 10–15 millioner kr. årligt i 2007, 2008 og 2009 til frivilligt lokalt forankrede frilufts- og naturprojekter. Lokale borgergrupper, virksomheder, institutioner, foreninger m.v. kan få del i puljen.

Miljøministeriet har indgået en aftale om lokale grønne partnerskaber med Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening.

Aftalen lægger op til at lokale borgergrupper, virksomheder, institutioner, foreninger m.v. kan indgå partnerskaber om frilufts- og naturprojekter.

Formålet er at udbrede og underbygge mulighederne i frivilligt lokalt forankrede frilufts- og naturprojekter.

Projekterne har disse muligheder for finansiering:

  • Miljøministeriets pulje til grønne partnerskaber på 10–15 millioner kr. årligt i 2007, 2008 og 2009.
  • Kommunerne kan medfinansiere projekter.
  • Tips- og lottomidler til friluftslivet kan søges hos Friluftsrådet.
  • Foreninger og private kan bidrage med midler og ressourcer.

Miljøministeriet vil oprette en hjemmeside med information om aftalen og dens muligheder.

Skov- og Naturstyrelsen om skovenes rolle

I sin “Handlingsplan for Offentlig – Private Partnerskaber (OPP)” skriver Skov- og Naturstyrelsen:

Skov- og Naturstyrelsen er først og fremmest interesseret i at videreudvikle partnerskaber om medfinansiering af velfærdsgoder i statens skove.

Der er mange lokale interesser knyttet til skovene. Først og fremmest kan kommunerne have en interesse i at inddrage skovene for at fremme mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser for kommunens borgere. F.eks. kunne kommunen gå ind som ”medejer” af faciliteter som skovlegepladser, grillpladser, stier/ruter m.v.

Private aktører som f.eks. sports- og fritidsanlæg, hoteller, bolig- og grundejerforeninger, eventsbureauer, teambuildingarrangører, filmselskaber m.v. kunne have tilsvarende interesser.

De private skove ville også kunne indgå i sådanne partnerskaber, og det er vigtigt, at der sker en erfaringsudveksling og koordinering mellem den offentlige og private skovsektor, så disse understøtter og supplerer hinandens ydelser.

Betydningen for private skove

Skovforeningen vil nu gå i nærmere dialog med Skov- og Naturstyrelsen om de private skoves mulige rolle og vilkår for partnerskaber.

Vi gætter på at private skove især kan komme i betragtning hvis de…

  • ligger tæt på byer
  • ligger et stykke vej fra offentlig skov
  • kan tilbyde noget som de offentlige skov ikke kan tilbyde
  • kan understøtte de offentlige skoves aktiviteter og tilbud.

Som privat partner forudsættes det at man bidrager med en væsentlig del af investeringerne.

Umiddelbart vurderer Skovforeningen at de grønne partnerskaber i sig selv ikke vil være en væsentlig ny indtægt den private skovejer. Men for skovejere der vil udvikle nye aktiviteter i deres skove, kan de grønne partnerskaber måske være en vej til at realisere planerne og komme i gang.

Miljøministerens generelle udtalelser om aftalen

Til Miljøministeriets pressemeddelelse ”Millioner til grønne partnerskaber” udtaler miljøminister Connie Hedegaard:

Jeg er glad for, at vi nu har et godt grundlag for at styrke det lokale samarbejde om grønne aktiviteter.

 

Vi skal nå meget i den kommende tid, bl.a. gennemførelsen af EU’s direktiver om beskyttelse af vand og natur og oprettelse af nationalparker.

 

Regeringen afsætter 700 mill. kr. til en særlig vand- og naturindsats over de næste tre år. Aldrig før har vi haft så meget i gang på naturområdet. Her er det vigtigt, at vi har gode muligheder for en bredere involvering af samfundet, og det kan vi opnå gennem grønne partnerskaber.

 

Jeg lægger vægt på, at også økonomi indgår i partnerskaberne, så finansiering fra den pulje, som Miljøministeriet stiller til rådighed, modsvares af finansiering fra andre partnere. På den måde vil miljømilliarden kunne yngle.

Skov- og Naturstyrelsen lægger op til samarbejde med foreninger, men handlingsplanen sigter også mod et samarbejde med erhvervslivet. Det kunne f.eks. være samarbejde om skovrejsning med private virksomheder om beskyttelse af værdifuldt grundvand.

Miljøminister Connie Hedegaard udtaler:

Det er vigtigt at mobilisere alle gode kræfter i naturindsatsen. Ansvaret for Danmarks natur kan ikke begrænses til enkelte offentlige organisationer.

Derfor må vi have et udvidet samarbejde mellem offentlige myndigheder, foreningslivet og det private erhvervsliv om i fællesskab at tage ansvar for langsigtede investeringer i miljø og natur. Det giver aftalen og handlingsplanen gode muligheder for.

Samtidig giver indsatsen de nye kommuner mulighed for at få en god start med de nye naturopgaver – og for at mobilisere alle de lokale kræfter, der kan hjælpe med at løfte opgaverne.