Ny politik for udviklingen i landdistrikterne

I EU diskuteres i øjeblikket den fremtidige politik for udviklingen i landdistrikterne. Læs her om Skovforeningens bestræbelser på at sikre at skovbruget kommer med.

Det danske landdistriktsprogram bygger på EU’s landdistriktsforordning, som er en del af EU’s fælles landbrugspolitik (CAP). Landdistriktsprogrammet er således den danske implementering af EU’s politik for udviklingen i landdistrikterne.
Det nuværende landdistriktsprogram som løber frem mod slutningen af 2013, er det som har dannet basis for en række af de betalingsordninger til skovbruget blandt andet tilskud til grønne driftsplaner, skovrejsningsordningerne, tilskud til beskyttelse af arter m.m.

Ny politik efter 2013

I snart 2 år har man I EU diskuteret de nye linjer i CAP’en og herunder også nye retningslinier for udviklingen i landdistrikterne (landdistriktsforordningen). Den nye landdistriktsforordning kommer til at gælde for perioden 2014-2020.
Det eksisterende danske landdistriktsprogram har ikke fuldt ud udnyttet den eksisterende landdistriktsforordnings muligheder for at understøtte en dansk skovpolitik. Men landdistriktsforordningen er heller ikke i sin nuværende form velegnet til at håndtere alle skovpolitiske initiativer.
Skovforeningen har derfor arbejdet for at landdistriktsforordningen udvikles med henblik på de særlige forhold, der er gældende inden for natur- og miljøområdet, således at ordningerne dels bliver i overensstemmelse med naturens dynamik, dels bliver et attraktivt alternativ for ejerne.
Herunder særligt:
  • At der sikres mulighed for evigtvarende aftaler, hvor erstatningen knyttes til nedgangen i handelsværdien. Muligheden for evigtvarende aftaler skal eksistere sideløbende med ordninger med årlige udbetalinger.
  • At den meget stedbundende tilgang til tilskudsarealer skal blødes op for at skabe den nødvendige fleksibilitet til at understøtte skovens dynamik
  • At den administrative byrde gøres mindre. For eksempel at kravene til præcision i opmåling af arealer skal tilpasses skov/naturarealer, da det kan være vanskeligt at efterleve meget præcise arealkrav og manglen på overholdelsen af disse kan få store konsekvenser i forhold til krydsoverensstemmelse.

Og det har båret frugt.

Således kunne man læse i en nyhed fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri at det i det nye program bliver muligt at yde engangskompensation til naturforbedrende tiltag.

Første udkast til forordning inddrager ikke skovene godt nok

Det første udkast til forordningstekst, som blev præsenteret i november 2011, har dog stadig nogle knaster der skal files af. Skovbruget er fortsat med som en integreret del af landdistriktspolitikken. Desværre er det fulde potentiale for at udnytte skovbrugtes muligheder for at bidrage til udviklingen i landdistrikterne fortsat ikke medtaget.

Men kampen er ikke tabt.

Seneste rapport fra Europa Parlamentets hovedforhandler peger blandt andet på at konkurrenceevnen i skovbruget skal inkluderes i den fremtidige landdistriktsforordning.

Frem til 13. juli har alle kunnet komme med input til udkastet og Skovforeningen har gennem vores europæiske skovorganisation CEPF sendt en række ændringsforslag til forordningsteksten.