Ny rapport bekræfter træbyggeris klimamæssige gevinster

Ny rapport om klimapåvirkningen fra forskellige typer af byggeri viser at træ i bærende konstruktioner kan være den udslagsgivende klimagevinst. Rapporten indeholder den hidtil største eksempelsamling over klimapåvirkninger fra forskellige typer af bygninger i Danmark.

Danske bygninger nu er så energieffektive, at klimabelastningen er langt større fra byggematerialerne end den belastning, der følger af energiforbruget gennem driften. Det har flere danske studier vist.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har derfor udført konkrete beregninger og livscyklusanalyser på 60 nyopførte bygninger i forskellige materialer i en rapport udarbejdet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

I rapporten kigges både på bygningernes klimapåvirkning som følge af fremstilling og bortskaffelse af byggematerialer og energiforbruget i driftsfasen.

Træ i bærende konstruktioner udslagsgivende for klimagevinst

Rapporten viser, at klimabelastningen fra byggematerialerne er to-fire gange højere end belastningen fra driften, uanset om bygningen vurderes over 50 år eller 80 år.

Vælges bærende konstruktioner af træ, opnås den laveste klimapåvirkning. Det gælder særligt hvor krydslamineret træ med kraftige styrkeegenskaber erstatter den traditionelt anvendte beton dog forudsat fornuftige materialevalg i de øvrige dele af bygningen.

En branche i forandring

Bygge og anlæg sektoren er i dag den eneste branche i Danmark, der har haft en stigende CO2-udledning siden 1990 og bl.a. derfor har regeringen bebudet obligatoriske bæredygtighedskrav til byggeriet fra år 2023. Med rapporten dannes et solidt grundlag for at drøfte muligheder for at nedbringe bygningers samlede klimapåvirkning og udvikle bæredygtighedskriterier.

Den nye rapport vil ligeledes indgå i grundlaget for den kommende overordnede nationale strategi for bæredygtigt byggeri, som er bebudet af Boligminister Kaare Dybvad Bek.