Ny rapport understreger skovbrugets nøglerolle i grøn omstilling

Trækonstruktioner kan spare byggerier for store CO2-udledninger, viser nye beregninger fra Rambøll, der har sammenlignet træ med konventionelle materialer i seks forskellige bygningstyper. Dermed fremhæves skovbruget endnu engang som en vigtig brik i det bæredygtige samfund.

Foto: Colourbox

”Denne rapport viser tydeligt potentielle CO2e-besparelser ved brug af træmaterialer fremfor konventionelle materialer i forskellige udvalgte danske bygningstypologier”

Sådan skriver Rambøll i sin rapport ”CO2-besparelser og omkostningseffektivitet ved træbyggeri”.

Byggebranchen er i dag en af de største kilder til udledning af klimagasser. Således står sektoren ifølge Rambøll for hele 37 procent af de globale klimapåvirkninger.

Men ifølge analyseinstituttets nye beregninger er det er muligt at reducere byggeriets udledninger med op til 39 procent ved at anvende træ.

”Rapporten understreger, at det produktive skovbrug leverer værdifuldt råtræ til bl.a. byggesektoren, hvor det bidrager væsentligt til den grønne omstilling,” siger formanden for Dansk Skovforening, Peter A. Busck.

Gennemgår seks typer byggeri

I rapporten beregner Rambøll klimaeffekten ved at bruge træ i seks forskellige typer af bygninger – et enfamiliehus, en etagebolig, en produktionshal, et kontorbyggeri, en rækkehusbebyggelse og en børneinstitution.

Resultaterne viser, at de forskellige byggerier potentielt kan nedbringe sine udledninger med mellem 12 og 39 procent, hvis man som bygherre vælger at bygge med træ fremfor traditionelle materialer som stål, beton og mursten.

Topscoreren er etageboligen, hvor udledningerne potentielt kan mindskes med 39 procent ved at bygge i træ. Men træ har også et stort klimapotentiale i enfamiliehuse og produktionshaller med hhv. 34 og 32 procent mindre CO2e-udledninger.

I rækkehuse er besparelsen lidt mindre (22 procent), mens den er mindst i kontorbygninger (18 procent) og institutioner (12 procent).

Analysen tager udgangspunkt i konkrete træbyggerier, som stammer fra medlemsvirksomheder hos foreningen Træ i Byggeriet, og som Rambøll trinvist har omregnet til tilsvarende konventionelle byggerier med livscyklusanalyser (LCA) for hvert trin

Sparer både CO2 og penge

Der kan altså spares CO2-udledninger ved at bygge i træ. Men faktisk kan bygherrer i flere tilfælde også spare penge ved benytte skovprodukterne.

”Resultaterne indikerer, at man ved overgang til træbaserede materialer kan opnå en omkostningsbesparelse samtidig med, at man kan opnå en CO2e-reduktion,” lyder det i rapporten.

Normalt taler man om den såkaldte ”skyggepris” i forbindelse med tiltag, der kan reducere klimabelastningen. Skyggeprisen afspejler, hvad det koster at reducere udledninger med ét ton CO2-ækvivalenter (CO2e).

Men hvis et CO2-reducerende tiltag samtidig fører til økonomiske besparelser, bliver skyggeprisen negativ. Og det er den faktisk i fire ud af seks af de byggerier, som Rambøll har undersøgt.

Det gælder således produktionshallen, kontorbygningen, rækkehuset og institutionen, hvor det altså både er billigere og bedre for klimaet at bygge i træ.

”Træ er et konkurrencedygtigt materiale, og i fremtiden vil skovbrugets produkter helt sikkert være at finde mange steder i samfundet – ikke mindst i træbyggerier,” siger Peter A. Busck, formand for Dansk Skovforening.

For enfamiliehuse og etageboliger viser resultaterne, at det er dyrere at bygge i træ med skyggepriser på hhv. 7.750 og 2.070 kr. pr. reduceret ton CO2e.

Skyggepriserne er usikre, fordi beregningerne afhænger af de anvendte prisdata, understreger Rambøll, der har udarbejdet rapporten for foreningerne Træ i Byggeriet, Træ- og Møbelindustrien (TMI) og Dansk Træforening.

Hvad betyder det lille ”e”?

I sin rapport bruger Rambøll betegnelsen CO2e i stedet for bare CO2. Det lille ”e” står for ækvivalenter.

CO2-ækvivalenter dækker over alle udledte klimagasser, som udover CO2 også tæller fx methan (CH4) og lattergas (N2O).

Methan og lattergas er imidlertid kraftigere klimagasser med en væsentligt større drivhuseffekt end CO2. Derfor anvendes CO2-ækvivalenter (CO2e) som en fælles måleenhed for at vurdere den samlede klimapåvirkning af forskellige udledte gasser. Ved at omregne effekten af alle udledte klimagasser til den tilsvarende mængde CO2 kan man bedre sammenligne forskellige klimatiltag og -effekter.