Ny registrering af §3-områder

Naturstyrelsen vil i de næste 3 år (perioden 2011-2013) opdatere registreringen af §3-beskyttet natur på Danmarks Miljøportal.

Naturstyrelsen vil i de næste 3 år (perioden 2011-2013) opdatere registreringen af §3-beskyttet natur på Danmarks Miljøportal.

Fremgangsmåde

Opdateringen sker ved hjælp af luftfotos og feltarbejde. De §3-naturområder der er registreret i Miljøportalen i dag sammenlignes med de nyeste luftfotos. Hvor der er forskelle skal naturområderne undersøges i felten. Kommunen har som følge af §73 i Naturbeskyttelsesloven ret til at besigtige arealerne uden forhåndsadvisering af lodsejeren. Den kommunale medarbejder skal dog kunne legitimere sig.

Kommunen administrerer §3-arealerne

Når Naturstyrelsen er færdig med registreringen, er det kommunernes opgave at vedligeholde registreringerne. Kommunerne vil, som noget nyt, fremover gennemgå de beskyttede naturarealer i en 10-årig cyklus. Reglerne for dette vil blive præciseret i lovgivningen.
I de tilfælde hvor §3-naturområer er forsvundet er det kommunen, der skal følge op på om det er sket  i overensstemmelse med §3-beskyttelsen.

Følgegruppe for interessenter

Skovforeningen er blevet inviteret til at deltage i en følgegruppe af interessenter. Følgegruppen skal på to årlige møder følge og drøfte projektets forskellige dele og faser. Første følgegruppemøde afholdes ultimo april.

Baggrund

Ny registreringen af §3-arealer sker på baggrund af at en stikprøve undersøgelse lavet af Danmarks Miljøundersøgelser. Undersøgelsen viser at den eksisterende §3-registrering er mangelfuld og at der i gennemsnit er afvigelser på 15-20 pct. mellem de registrerede arealer og luftfotos fra 2008.

For en nærmere beskrivelse af §3 beskyttelsen se: