Nye krav til skovejere der sælger træ – hvilken betydning får tømmerforordningen for dig?

Efter d. 3. marts stilles nye krav til skovejere der ønsker at afsætte træ. Det bliver nemligt ulovligt at sælge ulovligt fældet træ. Samtidig stilles en række krav om at sælger skal kunne dokumentere lovligheden. Læs mere om de nye krav her

Tømmer – hvad-for-en? spørger du så måske.

Fra 3. marts 2013 træder nye regler for at handle med træ i kraft og det bliver ulovligt og dermed strafbart at sælge ulovligt fældet træ på det europæiske marked.

Det er selvfølgeligt ret og rimeligt og ganske fornuftigt, da der flere steder i verden er problemer med illegale skovfældninger. Men samtidigt med at det gøres strafbart at sælge ulovligt fældet træ, stilles krav om at alle virksomheder, der første gang bringer træbaserede produkter på markedet i EU, skal have et dokumentationssystem som viser, at der er taget de fornødne forholdsregler for at sikre at træet er lovligt fældet. For træ der har oprindelse i europæiske skove vil det være skovejerene som skal opfylde disse nye krav.

Kravet til systemet er, at der for alle handler kan identificeres blandt andet mængder, træart, hugstland, aftagere samt dokumentation for at træet er lovligt fældet, samt at risikoen for, at ulovligt fældet træ eller træprodukter fremstillet heraf bringes i omsætning, er analyseret og evalueret.

Kravene er defineret i en EU forordning og har dermed direkte virkning i Danmark og de øvrige EU-lande. Der laves således ingen særlig dansk lovgivning fsv. angår kravene.

Hvornår er træ ulovligt fældet?

Af definitionerne i forordningen fremgår det at ulovligt fældet træ er træ, som er fældet i strid med hugstlandets gældende lovgivning.

Med gældende lovgivning menes den lovgivning, der gælder i hugstlandet for følgende forhold:

  • rettigheder til skovhugst inden for lovmæssigt offentliggjorte grænser
  • betaling for rettigheder til hugst og for træ, herunder afgifter i forbindelse med skovhugst
  • skovhugst, herunder miljø- og skovbrugslovgivning, herunder lovgivning vedrørende skovforvaltning og bevarelse af den biologiske mangfoldighed, som er i direkte tilknytning til skovhugst
  • tredjeparters lovfæstede brugs- og ejendomsret, som skovhugsten påvirker, samt
  • handel og told, i det omfang skovbrugssektoren er berørt.

Det er således op til de enkelte lande at fastlægge hvilken national lovgivning, der er omfattet af forordningen. Det betyder således at forordningen i princippet ikke stiller yderligere krav til selve skovdriften og hvornår denne er lovlig. Derimod stilles krav til procedurer ved salg – herunder dokumentation af at træet er lovligt fældet. Og her vil de nationale myndigheders tolkning af forordningen og definitionen af hvilken lovgivning som er omfattet få betydning og kan skabe store forskelle de enkelte EU lande imellem, jf. dog nedenfor om Kommissionens udarbejdelse af guidelines.

Den danske implementering

De danske myndigheder har ansvaret for at føre en troværdig kontrol af at forordningen overholdes. Derfor har folketinget vedtaget en lov om administration af forordningen hvor ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for gennemførelsen af kontrollen og hvoraf det fremgår at Naturstyrelsen er myndighed på området. Loven giver dog ingen afklaring af hvilken dansk lovgivning som omfattes.

For at sikre en vis ensartethed EU-landene imellem er EU-kommissionen ved at udarbejde en række guidelines for hvordan forordningen skal forstås, så der sikres en ensartet implementering. I det første udkast var der dog endnu ikke noget der afklarede forholdene for skovejerne.

Skovforeningen arbejder fortsat for at følgende er afklaret for de danske skovejere inden forordningen træder i kraft:

  • Hvilken dansk lovgivning der er omfattet af tømmerforordningens krav
  • Hvilke typer overtrædelser der vil medføre at træet betragtes som ulovligt fældet
  • Hvor længe ejeren bliver afskåret fra at sælge sit træ, hvis der konstateres en lovovertrædelse.
  • Afklaring af kravene til skovejernes dokumentationssystem og i givet fald hvilken betydning vil det have at skoven måtte være certificeret efter en af de gængse certificeringsordninger?
  • Hvilken form for dokumentation det er som skal dokumentere at træet er lovligt fældet.

Naturstyrelsens foreløbige vurdering

Naturstyrelsen oplyste på et gå-hjem-møde d. 30. august 2012 at den dokumentation som skovejerne forventes at skulle kunne fremvise som dokumentation for lovlighed vil blive allerede eksisterende dokumentation (Skattepapirer, ejendomsrettigheder, handelsdokumenter, m.m.). Samtidig forventes skovejeren ved kontrol at kunne udvise kendskab til relevant lovgivning som ejendommen er omfattet af fx §3 områder, Natura 2000, oldtidsminder, skovloven, miljøloven m.m.

Naturstyrelsen vil på Skovforeningens skovkredsmøder, som afholdes i vinteren 2013, komme og fortælle nærmere om betydningen af tømmerforodningen for danske skovejere og hvordan kontrollen vil komme til at foregå. Skovkredsmøderne annonceres på Skovforeningens hjemmeside og i andre relevante medier.