Nye Natura 2000-handleplaner i høring

Senest 20. oktober skal alle kommunerne have sendt nye Natura 2000-handleplaner i høring. Planerne omfatter kun lysåben natur og ikke-fredskovspligtige arealer.

Anden generations Natura 2000-planer blev vedtaget i april 2016 og senest 20. oktober skal kommunerne have vedtaget deres udkast til Natura 2000-handleplaner og sende dem i 8 ugers høring.

Derfor sender mange kommuner i disse dage nye Natura 2000-handleplaner i høring. Vær opmærksom på at planerne kun dækker de lysåbne naturtyper og ikke-fredskovspligtige arealer. Fredskovspligtige arealer har en 12- årig planperiode og vil dermed først være omfattet af næste planproces.

Ligger din ejendom i et Natura 2000-område bør du læse planen for dit område. Der er denne gang ikke en fælles høringsportal, så du skal finde udkastet på din kommunes hjemmeside.

Planernes indhold

Handleplanerne for 2. planperiode beskriver, hvordan indsatsprogrammerne for Natura 2000-planerne vil blive realiseret inden for kommunernes geografiske afgrænsning. Handleplanerne indeholder også en prioritering af den forventede forvaltningsindsats samt forventede initiativer og planer for interessentinddragelsen.

Handleplanerne indeholder også som noget nyt en beskrivelse af indsat der er gennemført for perioden 2010- 2015 (1. planperiode).

Planerne vil generelt være meget overordnede og beskrivelsen af indsatserne kan typisk ikke identificeres til de enkelte ejendomme. Som lodsejer anbefaler vi dig derfor at have særligt fokus på beskrivelsen af de gennemførte indsatser i den seneste periode, samt kommunernes plan for interessentinddragelsen og de planlagte indsatser.