Nye Natura 2000-planer i høring – inkluderer mål for skovene

Miljøstyrelsen har sendt tredje generation af Natura 2000-planer i høring, og i denne omgang omfatter planerne også målsætninger og indsatser for skovene. Dansk Skovforening tilbyder gratis rådgivning om planerne til alle ejere af fredskovspligtige arealer i Natura 2000-områderne.

En ny omgang Natura 2000-planer er netop sendt i høring for perioden 2022-2027, og i denne tredje runde for Natura 2000 er målsætninger og indsatser i de danske skove også med. Gyldighedsperioden for planer for skovene er nemlig 12 år, hvorimod staten skal revidere planerne for de lysåbne arealer hvert sjette år, og denne tredje omgang af Natura 2000 er dermed første gang, at planerne for skovnaturtyperne bliver revideret.

De nye planer blev sendt i høring den 21. februar, og høringen løber frem til den 25. maj. Høringssvar kan indsendes via Miljøstyrelsens høringsportal. Ejer du skov i et Natura 2000-område, har du fået besked direkte i din e-boks, og du kan også finde planerne og tilhørende supplerende materiale på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Dansk Skovforening yder gratis rådgivning til alle ejere af fredskovspligtige arealer i Natura 2000-områderne.  

Indholdet af Natura 2000-planerne

Der er udarbejdet en plan for hvert af de 257 Natura 2000-områder, som bygger på kortlægning i de enkelte områder og data fra det nationale overvågningsprogram NOVANA. Data er for hvert område præsenteret i en basisanalyse.

Natura 2000-planerne består dels af mål for naturtilstanden i Natura 2000-området og dels af et indsatsprogram. Målsætningerne er langsigtede og rækker ud over den enkelte planperiode, og de er bindende for myndighederne. Målsætningerne giver retning for indsatserne og er i øvrigt myndighedernes grundlag for lovadministration. Det kan fx være i forbindelse med tilladelser og dispensationer, der kan påvirke det enkelte Natura 2000-område. De konkrete målsætninger er opdateret for at give mulighed for en mere dynamisk forvaltning.

Planernes indsatsprogram dækker over den konkrete planperiode og er lige som målsætningerne bindende for myndighederne, men ikke for lodsejerne direkte. I denne planperiode sættes der især fokus på en naturforvaltning, hvor man gør øget brug af naturens egne dynamikker. Samtidig fastholdes en række indsatser, der er kendt fra de gældende planer.

Hovedformålene med indsatsen i perioden 2022-27 er:

Fokus på mere naturlige processer og naturens robusthed:

  • Øget fokus på en mere naturnær forvaltning med fokus på at sikre sammenhæng i naturen og mere naturlige dynamikker i Natura 2000-områderne
  • Arbejde for at udvide arealet med urørt skov
  • Fokus på tiltag mod klimaforandringer og dermed områders robusthed over for pludselige hændelser

At sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder, hvilket bl.a. er i overensstemmelse med ’brandmandens lov’ 4 og EU’s biodiversitetsstrategi 2030:

  • Fortsat arbejde med at sikre naturtilstanden ved fx naturpleje på plejekrævende arealer
  • Fortsat arbejde med at afsøge behovet for og udlægge forstyrrelsesfrie zoner, bl.a. til gavn for trækfugle, marine naturtyper og havpattedyr
  • Fortsat arbejde med at afsøge behovet for og regulere fiskeri i beskyttede områder
  • Fokus på indsatser, der gavner truede arter og fugle

Bekæmpelse af invasive arter:

  • Fortsat arbejde med at bekæmpe invasive arter

Gennemførelse af planerne

Natura 2000-planerne skal gennemføres ved at Miljøstyrelsen for fredskovspligtige arealer og kommunerne for øvrige arealer udarbejder Natura 2000-handleplaner, som skal beskrive de mere konkrete tiltag i de enkelte områder.

Der er fortsat lagt op til, at gennemførelsen på private arealer skal ske ved frivillige aftaler med lodsejerne ved, at ejerne søger etablerede tilskudsordninger. Der er ikke lagt op til nye tilskudsordninger i forhold til implementering af planerne, så det vil for skovene fortsat være ordningen ”sikring af biodiversitet i skov” og urørt skov-ordningen, som de private og kommunale skovejere kan søge.

Danmark er ifølge habitatdirektivet forpligtet til at iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som direktivet omfatter. Samtidig er Danmark via gennemførelsen af fuglebeskyttelsesdirektivet forpligtet til at træffe egnede foranstaltninger med henblik på at bidrage til at sikre den nationale bestand af fugle omfattet af direktivet.

Danmark har valgt at gøre dette bl.a. ved en systematisk og tilbagevendende planlægning i de enkelte Natura 2000-områder. For skovene er det Skovlovens kapitel 4, der giver lovgrundlaget for at gennemføre Natura 2000-planerne.

Planerne er ikke bindende for ejerne, og tiltag på den enkelte ejendom skal aftales med ejerne. Tilgangen er, at dette skal ske gennem frivillige aftaler om en særlig driftsform på baggrund af en tilskudsordning eller ved pålæg efter anmeldelse af aktiviteter, der ikke er forenelige med beskyttelse af skovnaturtyperne.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til planerne for dit område eller ønsker hjælp til at indsende høringssvar. Rådgivningen betales af Miljøstyrelsen.

Download

Læsevejledning til Natura 2000-skovplaner for 2022: