Nye regler for gødningsplanlægning giver hovedbrud for skovbruget

Fra i år stilles nye krav til elektronisk gødningsplanlægning, der også inkluderer skovene. Som noget nyt skal skovenes arealer med gødningsnormer tegnes ind på kort. Fra næste år er der nye krav til hvornår en ejendom skal tilmeldes registeret for gødningsregnskab.

Nye krav til elektronisk gødningsplanlægning og nye krav til hvornår ejendomme skal være registreret i registeret for gødningsplanlægning har skabt forvirring for skovbruget. Landbrugsstyrelsens vejledning til indberetning for planperioden 2019/2020 indeholder desværre ikke svar på de mange spørgsmål der kommer. Dansk Skovforening har derfor været i dialog med Landbrugsstyrelsen for at få svar på hvad der helt præcist kræves af skovene.

Der er stadig et par udestående spørgsmål i de tilfælde hvor der kun udbringes bioaske, dem håber vi at kunne give svar på senere.

Vi skal nedenfor give svar på følgende spørgsmål:

  • Hvornår omfattes skovbruget af reglerne om gødningsplanlægning?
  • Når jeg skal lave gødningsplanlægning, hvilke arealer skal så medtages i skov?

Hvornår omfattes skovbruget af reglerne om gødningsplanlægning?

Gødskningsloven § 5 fastlægger at alle virksomheder (skov eller landbrug), der råder over mere end 10 ha med en kvælstof eller fosfornom, skal registreres i registeret for gødningsregnskab og som følge deraf lave gødningsplanlægning. De nye regler for hvornår du skal registres gælder dog først fra perioden 2020/2021. jf. gødskningslovens § 58.

Men er du allerede i registeret for gødningsregnskab skal du allerede for perioden 2019/2020 lave regnskab.

Planperioden 2019/2020

Du skal IKKE lave gødningsplanlægning i denne periode hvis du kun har skov eller driver skoven med et selvstændigt CVR-nummer og ikke er tilmeldt registeret for gødningsregnskab.

Er din ejendom allerede registreret i gødningsregisteret, skal du lave gødningsplanlægning for planperioden 2019/2020 også for dine skovarealer. Så driver du en samlet virksomhed (et CVR-nummer) skal din gødningsplanlægning også omfatte skoven. Det sammen gælder hvis du driver skoven med et selvstændigt CVR-nummer og er tilmeldt registeret for gødningsregnskab.

Fristen for gødningsplanlægning er 10. september 2020 og skal laves i skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder” i Tast selv-service hos Landbrusstyrelsen også kaldet GKEA. Se vejledning hos Landbrugsstyrelsen.

Planperioden 2020/2021

For planperioden 2020/2021 gælder den nye regel i gødskningslovens § 5 som betyder, at alle ejendomme, der har arealer med mere end 10 ha med en kvælstof- eller fosfornorm på mere end 0 kg/ha, skal registreres i registeret for gødningsregnskab. Når du er registreret i registeret for gødningsplanlægning stilles krav om gødningsplanlægning og gødningsregnskab uanset om der skal udbringes gødning på arealerne. Det er en væsentlig ændring særligt for skovbruget og det vil betyde at mange skovejere i fremtiden får krav om gødningsplanlægning.

Hvilke arealer skal medtages i gødningsplanlægningen?

Ifølge § 11 i Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020 skal alle landbrugsarealer med en gødningsnorm indtegnes. Bekendtgørelsen indeholder ikke en definition af ”landbrugsarealer” og vi har derfor spurgt Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen svarer at samtlige arealer på ejendommen, der har tildelt en kvælstof- eller fosfornorm skal medtages i gødningsplanlægningen og indtegnes på IMK-markkort. De henviser til § 11, stk. 3: Det samlede landbrugsareal opgøres som virksomhedens arealer med et gødningsbehov samt udyrkede og udtagne arealer.

Det betyder at skovarealer med en gødningsnorm også skal indtegnes på kort.

For planperioden 2019/2020

Er du omfattet af kravet om gødningsplanlægning for perioden 2019/2020 skal du derfor tjekke Vejledningen om gødskning- og harmoniregler bilag 1, tabel 2 (side 140) for at se hvilke typer skovarealer (afgrødekoder) der har tildelt en kvælstof eller fosfornorm og indtegne alle de arealer i IMK-markkortet via tast-selv-service i skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder 2020”.

DOG skal du være opmærksom på at afgrødekoderne bæredygtig skovdrift (589) og bæredygtig skovdrift i natura 2000 områder (590) fejlagtigt havde fået tildelt en vejledende fosfornorm. Disse arealer skal derfor IKKE medtages i gødningsplanlægningen.

For planperioden 2020/2021

For denne periode vil langt flere skovejere blive omfattet af kravet til registrering i registeret for gødningsregnskab og de deraf følgende krav om gødningsplanlægning.

De endelige kvælstof og fosfornormer kendes endnu ikke, men bekendtgørelsen der fastsætter dette er netop sendt i høring. Af udkastet fremgår det blandt andet at afgrødekoden 581 er ændret fra ”Nyplantning i skov med træhøjde under 3 m” til ”Skovdrift med fjernelse af ved”.

Det er en meget betydende ændring og vi er ved at få afklaret hvad der er årsagen til ændringen og hvilke konsekvenser det vil få for skovene.

Arbejder for mindre bureaukrati

De nye regler for gødningsplanlægning, der betyder at samtlige arealer med en kvælstof eller fosfornorm skal indtegnes på kort, opleves af mange skove som en ny og ret stor administrativ byrde, da mange af arealerne i skov med en gødningsnorm ikke er faste, men vil skifte fra år til år.

Samtidig kan det være svært at indtegne arealerne med den krævede præcision i IMK-markkortet, da grænserne kan være svære at erkende på satellitkortene.

Igennem vores kontakt med Landbrugsstyrelsen er det blevet klart for dem at skovene står i en særlig situation og der arbejdes på at få præciseret hvilke arealer det er relevant at have med i gødningsplanlægningen og hvordan indberetningen kan gøres mindre besværlig særligt for skove der ikke har tænkt sig at udbringe gødning eller tilbageføre aske.