Nye regler trådt i kraft: § 3-arealer må ikke længere dyrkes

Fremover er det ikke længere tilladt at pløje, sprøjte og gødske såkaldte § 3-arealer – også selvom arealerne tidligere har været dyrket. Det er konsekvenser af nye regler i naturbeskyttelsesloven. Lodsejere, der bliver særligt hårdt ramt af de nye regler, kan søge dispensation hos Miljøstyrelsen.

1 juli træder en ændring af naturbeskyttelsesloven i kraft, som gør det ulovligt at pløje, sprøjte og gødske såkaldt § 3-beskyttet natur.

Reglerne i naturbeskyttelseslovens § 3 betyder, at det ikke er tilladt at ændre tilstanden af de beskyttede naturtyper, der omfatter ca. 440.000 ha eller ca. 10 procent af Danmarks areal, som består af søer, heder, moser, enge, strandenge og overdrev.

Drift som pløjning og gødskning var imidlertid tidligere tilladt på § 3-arealer, hvis lodsejeren har kunnet dokumentere, at driften var en tilbagevendende, normal praksis, inden arealerne blev omfattet af beskyttelsen i § 3.

Der er registreret ca. 107.000 ha eng og cirka ca. 40.000 ha strandeng i Danmark, og omkring 37.000 ha af dem har været intensivt dyrket.

Lodsejere med mange dyrkede §3-enge, eller hvor driften af engene har en særlig stor betydning for økonomien, kan søge om dispensation til fortsat drift eller erstatning. Da lovforslaget generelt er vedtaget som erstatningsfri regulering, vil en eventuel dispensation eller erstatning have udgangspunkt i, om ændring af loven påvirker ansøgers landbrugsbedrift så atypisk hårdt. Det er Miljøstyrelsen, som vurderer, om en bedrift er atypisk hårdt ramt og derfor har mulighed for at modtage dispensation eller erstatning. Du kan søge dispensation via linket her.

Registrerede § 3-arealer kan ses på Arealinfo og i Appen for Beskyttet Natur. Du kan desuden oprette abonnement på ændringer i §3-registreringen på dinnatur.dk.

Det er vigtigt at huske, at registreringen kun er vejledende, og at det til enhver tid er den aktuelle tilstand af arealet, der er afgørende for, om det er omfattet af beskyttelsen eller ej. Der er ingen plejepligt knyttet til beskyttelsen, og på den måde kan arealer vokse både ind og ud af beskyttelsen.

Læs mere om reglerne for §3 beskyttede arealer på Miljøstyrelsens hjemmeside.