Nye vandplaner gennemført

De første vandplaner er nu godkendt og gælder indtil december 2015, hvor anden generation af vandplanerne skal vedtages. De nuværende planer er fem år forsinkede og er væsentligt anderledes i forhold til de oprindelige planer.

De første vandplaner er nu godkendt og gælder indtil december 2015, hvor anden generation af vandplanerne skal vedtages. Anden generation  vandplaner kommer til at gælde i perioden 2015-21. De nuværende planer er fem år forsinkede og er væsentligt anderledes i forhold til de oprindelige planer.

– Vandplanerne handler helt enkelt om, at vi skal sikre rent vand og et godt vandmiljø i Danmark. De vil både gavne dyr og planter men også de mange mennesker, som nyder at færdes i naturen. De vil også være til glæde for lystfiskerne, idet der på sigt vil komme flere fisk i de danske vandløb. Vandplanerne bidrager herudover til bedre vandkvalitet langs strande og kyster, og hjælper med at sikre det grundvand, som vi pumper af jorden og ud i vandhanerne. Jeg er glad for, at vi nu endelig kan sige, at vandplanerne er færdige og vedtaget, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

De ændrede planer er mindre omfattende end de oprindelige

Den ønskede kvælstof-reduktion i planperioden er på  6.600 ton i forhold til målet om 19.000 ton i 2010. Denne ændring skal ses som et resultat af beslutningerne om at reducere randzoner og efterafgrøder.

I planerne reduceres 51 ton fosfor, og der er ikke længere fokus på 22.000 km vandløb, men derimod 19.000 km.

Virkemidlet  “ændret vandløbsvedligeholdelse” er udgået af planerne. I 2010-versionen gjaldt indsatsen 7.300 km. Nu skal 450 km vandløb restaureres, 150 km rørlagte vandløb åbnes og 1.330 spærringer fjernes.

Spildevandsindsatsen er yderligere reduceret fra, at der skulle laves en indsats for 40.000 til nu 35.000 ejendomme,  og en indsats for en række renseanlæg, dambrug og overløb er bortfaldet.

Desuden er deadline for indsatsen forlænget fra december 2015 til oktober 2016.

– Vi har lært meget af arbejdet med de første vandplaner, og vi har justeret og tilpasset arbejdet i flere omgange.  Men det er ikke nok. Allerede nu er det besluttet, at de næste vandplaner i 2015 vil få langt større lokal forankring. Vi har en fælles interesse i et renere vandmiljø, og det understøtter vi bedst, når vi tager lokale kræfter med i arbejdet, udtaler Kirsten Brosbøl.

Skovforeningen er tilfreds med at reduceret vandløbsvedligehold er opgivet

Det glæder Skovforeningen, at reduceret vandløbsvedligeholdelse blev opgivet. Foreningen har kæmpet for at få fjernet dette virkemiddel, da reduceret vandløbsvedligeholdelses effekt på vandbevægelsen og vandstuvning er vanskelig at forudsige. Virkemidlet kunne have givet problemer med skovsundheden både på den korte og på den lange bane.

Det glæder endvidere Skovforeningen, at ministeren i forbindelse med andengenrationsvandplanerne lægger vægt på lokal forankring. Inddragelse af lokal viden og dialog med lodsejerne er forudsætninger for et godt resultat.