Nyt EU-direktiv på plads – biomassen er reddet!

Træbiomasse kan fortsat tælles som vedvarende energi. Det er konklusionen efter lange forhandlinger i EU, der en overgang så ud til at kunne spænde ben for dansk skovbrugs afsætning af træ til energi. Dansk Skovforening er tilfreds med resultatet, der dog også strammer nogle vilkår for brug af træ til energi.

 

Torsdag den 30. marts kom den tredje revision af EU’s direktiv for vedvarende energi – den såkaldte RED III eller VE-direktivet – på plads. Det sker efter lange forhandlinger mellem EU-Parlamentet, EU-Kommissionen og EU-rådet (medlemsstaterne).

Revisionen af VE-direktivet er en del af EU’s samlede klimapakke ”Fit for 55”, der skal vise vejen til EU’s klimamål og 55 procent reduktion i CO2-udledning i 2030. Direktivet sætter bl.a. mål for andelen af vedvarende energi i EU’s energiproduktion og definerer, hvilke brændsler der kan betragtes som vedvarende.

EU-Parlamentet har arbejdet hårdt for at begrænse brugen af træbiomasse i energiforsyningen ved at stille forslag om, at såkaldt primær træbiomasse – det vil sige træ direkte fra skoven – ikke kunne tælle med som vedvarende energi eller opnå støtte i energiproduktionen.

Det ville få store konsekvenser for skovbruget og den danske energisektor, hvilket Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse, som Dansk Skovforening er med i, gjorde klart overfor Klima-, Energi- og Forsyningsministeren i et åbent brev i oktober og december sidste år.

Partnerskabet har desuden sammen med andre kræfter fra skovbruget og energisektoren i hele Europa arbejdet intensivt til det sidste for at begrænse EU-Parlamentets forslag.

Det er lykkedes, og al træbiomasse kan nu fortsat tælles med i målene for vedvarende energi. Samtidig er der gode muligheder for at tilpasse reguleringen national lovgivning og marked. Hos Dansk Skovforening er vi derfor overordnet godt tilfredse med det samlede resultat, som gør det muligt, at træbiomassen forsat kategoriseres som vedvarende energi.

Lidt malurt i bægeret

VE-direktivet er dog blevet strammet på visse områder, der får betydning for skovbrugets mulighed for at afsætte træbiomasse til energi:

 • Kaskadeprincippet er blevet strammet
  Træbiomasse skal søges anvendt i overensstemmelse med dens højeste økonomiske og miljømæssige merværdi i følgende prioriteringsrækkefølge: 1) Træbaserede produkter 2) Levetidsforlængelse 3) Genbrug 4) Genanvendelse 5) Bioenergi 6) Bortskaffelse. Der kommer dog ikke en egentlig gennemførelsesretsakt for kaskadeprincippet for medlemsstaterne. Bestemmelsen er samtidig fleksibel og indeholder en række undtagelser, som medlemsstaterne kan benytte fx for at sikre energiforsyningen, eller hvis aftag eller anvendelse af træet til lokal industri ikke er muligt. Der er ligeledes undtagelser for træbiomasse som følge af stormfald, sygdom, brande mv.
 • Økonomisk støtte begrænses
  Der kan ikke gives økonomisk støtte til anvendelse af tømmer, finerstammer, cellulosetræ og andet rundtræ af industrikvalitet til energiformål. Medlemsstaterne kan dog i henhold til de relevante skov- og markedsforhold undtage rundtræ, hvis der er særlige lokale begrundelser for det.
 • Indførelse af ”no go-områder”
  Træbiomasse til energi må ikke komme fra visse områder som fx primærskove, gamle skove og græsarealer med høj biodiversitet, hvis medlemsstaterne ikke har tilstrækkelig lovgivning på nationalt eller regionalt niveau til at sikre, at træet kan udtages bæredygtigt uden at skade biodiversiteten.
 • Bæredygtighedskriterierne er blevet strammet
  I driften skal der sikres opretholdelse af jordkvalitet og biodiversitet i henhold til bæredygtige skovforvaltningsprincipper med det formål at forhindre negative påvirkninger.

Den sidstnævnte stramning får dog ikke egentlig betydning for dansk skovbrug. Det skyldes, at vi siden den politiske aftale fra 2020 om bæredygtighedskrav til faste biomassebrændsler I Danmark har haft strengere krav til brug af træ til energi, end VE-direktivet har foreskrevet. Bæredygtighedskravene bliver nu så at sige blot hævet til det niveau, vi allerede har i Danmark.

I den forbindelse vil vi her fra Dansk Skovforening opfordrer alle medlemmer til at få deres skove certificeret, da de på den måde opfylder samtlige krav til dokumentation, sporbarhed, biodiversitetshensyn mv.