Nyt EU-forslag æder sig ind på national skovforvaltning

Ny EU-lov vil medføre en omfattende overvågning af skovarealet i hele EU. Dansk Skovforening har svært ved at se formålet med og behovet for den omfattende regulering. Desuden indeholder forslaget en bestemmelse, der udfordrer skovpolitikkens status som nationalt kompetenceområde.

Foto: Colourbox

EU-kommissionen har netop fremsat et forslag til en ny forordning om skovovervågning. Den har overordnet til formål at sikre en sammenhængende og ensartet skovovervågning, som bl.a. skal gøre det muligt at spore forandringer i skovene i forhold til fastsatte målsætninger.  

Dansk Skovforening støtter som udgangspunkt, at der kontinuerligt indsamles relevante, valide og sammenlignelige data for skovene på et aggregeret niveau, men vi har svært ved at se behovet for at indføre ny regulering på EU-plan. I de nordiske lande har vi en lang tradition for at føre skovstatistik og har i mere end 100 år indsamlet skovdata, der har hjulpet med at optimere vores skovforvaltning på lokalt og nationalt niveau og bidraget til den nationale skovpolitik. 

Derfor har vi allerede i denne og sidste uge haft dialog med både EU-kommissionen og udvalgte embedsmænd i regi af vores nordiske samarbejde, NSF. Her har vi udfordret dem på formålet med forordningen – særligt set i lyset af, at skovpolitik er national kompetence, og at der allerede eksisterer data for de emner, som hører under EU’s kompetence, i form af National Forest Inventory for klima og sundhed og Bevaringsstatus for Naturtyper og Arter jf. Habitatdirektivet for biodiversitet. 

Uden et klart formål med den nye forordning og klarhed om, hvordan data skal bruges, er det endnu mere bekymrende, at forslaget indeholder en bestemmelse om, at medlemslandene opfordres til at udvikle frivillige strategiske planer.  

Skovforvaltningspraksis varierer meget på tværs af EU, og vi mener grundlæggende ikke, at integreret langsigtet planlægning relateret til skovforvaltningspraksis bør være en del af forslaget. Skovdriftspraksis vælges altid ud fra den bedste tilgængelige viden på lokalt og regionalt niveau. Skovbrug er en national kompetence, og subsidiaritetsprincippet skal respekteres fuldt ud.  

Fx har den danske regering en målsætning om at rejse yderligere 250.000 ha skov. Hvis der indføres en masse unødig bureaukrati og overvågning, vil det helt sikkert gøre det mindre attraktivt for danske lodsejere at rejse skov. Det er grundlæggende en anden udfordring end i andre lande, hvor skovarealet er mere statisk.  

Dansk Skovforening vil i samarbejde med andre europæiske og nordiske skovorganisationer arbejde for, at forslaget bliver justeret, så det fremstår tydeligt, hvad formålet er med forordningen, at der luges ud i det unødvendige bureaukrati, at forslaget ikke strider mod fastholdelse af skovbrug som national kompetence, og sidst – men absolut ikke mindst – at det ikke bliver en barriere for øget skovrejsning i Danmark.  

Næste skridt er, at Udvalget for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter i EU-Parlamentet skal udarbejde oplægget til behandling og komme med ændringsforslag. Det betyder, at det samtidig bliver Ministerrådet for landbrug og fiskeri, der skal fastsætte deres holdning.

Rådet mødes allerede mandag næste uge. Vi har derfor sendt vores første umiddelbare bemærkninger til forslaget til minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jakob Jensen.