Nyt kort over randzoner

Den nye randzonelov trådte i kraft 1. august 2014. Se Miljøministeriets nye kort over randzonernes beliggenhed.

Til ikrafttrædelsen af den nye randzonelov 1. august 2014 er udarbejdet et nyt kort over randzonernes beliggenhed.

Af tekniske grunde kan der på kortet optræde randzoneindtegninger i skove og parker, men det er fortsat sådan at randzoneloven ikke gælder i skove, byzoner, haver, parker.

Zoom ind til den aktuelle lokalitet og aktiver derefter “Randzonebærende vandløb” og “Randzonebærende søer” i venstre side af menuen.

Kriterier for pålæggelse af randzone

Den nye randzonelov betyder at der udelukkende skal være randzoner ved vandløb og søer, der i forvejen er omfattet af anden lovgivning.

Der skal være randzoner ved:

  • vandløb og søer der er klassificeret som offentlige efter § 9 i lov om vandløb

  • vandløb og søer der er beskyttet efter § 3 i lov om naturbeskyttelse

  • vandløb og søer der er omfattet af kravet om 2-meter bræmmer i § 69, stk.1, i lov om vandløb

  • vandløb og søer for hvilke der er fastsat miljømål i de statslige vandplaner vedtaget i medfør af miljømålsloven (1. generations vandplaner) eller bekendtgørelser om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning (2. generations vandområdeplaner).