Nyt om betalingsordningerne til skov 2020

Det bliver muligt at søge om skovrejsning i hele landet, og der gives mulighed for at veteranisere op til 25% af træerne til naturligt henfald. Det er nogle af de planlagte ændringerne i årets betalingsordninger til skov.

Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen gennemgik på et webmøde den 20. april årets betalingsordninger for skov primært rettet mod konsulenter. Der forventes særligt ændringer for ordningen til privat skovrejsning.

Privat skovrejsning udvides og bliver mulig i hele landet

Landbrugsstyrelsen løftede sløret for nogle af de planlagte ændringer i ordningen. Vi har endnu ikke set høringsmateriale på hverken bekendtgørelse eller vejledning, så nedenstående bygger udelukkende på Landbrugsstyrelsens oplæg. Generelt er det ønsket at ordningen skal tilgodese miljø og klima i højere grad end tidligere, hvor fokus har været på kvælstofreduktion. De større ændringer er:

 • Udvidelse af formålet, så ansøgninger uden for kystvandoplande med kvælstofindsatsbehov fra skovrejsning også kan imødekommes. Umiddelbart er det dog kun muligt at modtage grundtilskud de første 5 år, hvis arealet ligger uden for kystvandsoplande med behov for kvælstofreduktion.
 • Nyt prioriteringskriterie vedrørende projekters kulstofbinding.
 • Mulighed for flere buske, små træer eller ammetræer i skovbryn og bevoksninger.
 • Krav om mindst 50% hjemmehørende arter i løvtræbevoksninger.
 • Mulighed for bredere skovbryn.
 • Mulighed for ekstensive tilplantninger.
 • Mulighed for naturlig tilgroning i begrænset omfang.
 • Der indføres krav om kerneareal på mindst 50*50 meter
 • Justeringer i krav til skovkort og mulighed for at gå i gang for egen regning og risiko efter tilsagn og skovlovsafgørelse før høringsperioden for skovlovsafgørelsen er udløbet.

Når du planlægger en skovrejsning skal du være opmærksom på, at det ikke er muligt at justeret det ansøgte areal ud over de først indtegnede grænser. Vi har diskuteret sagen med Landbrugsstyrelsen, som ikke vil afvige dette krav, og de forventer en lille overansøgning per projekt. Så vær opmærksom på ikke at lægge grænsen alt for tæt, særligt de små projekter kan være sårbare, hvis kommunen fx ønsker noget ubevokset areal.

Der er afsat 70 mio. kr. i puljen i 2020, hvilket er 20 mio. kr. mere end der er indsendt ansøgninger for i 2019. Det tyder på, at der også bliver penge til skovrejsning i områder uden for kystvandsoplande uden behov for kvælstofreduktion.

Ny mulighed for veteranisering af træer og justeret tilskudssats for ekstensiv skovdrift

Det fremgår af høringsudkastet til ordningen for skov med biodiversitetsformål er der kun begrænsede ændringer til det kommende års ansøgningsrunde. Tilskudsrammen er stadig 18 mio. kr.

På mødet fremhævede Landbrugsstyrelsen følgende ændringer:

 • Udvidelse i forhold til træer til naturligt henfald: op til 25% af de enkelte træer må aktivt veteraniseres.
 • Ved pointlighed i prioriteringskategorien, prioriteres fredskov før ikke-fredskov
 • Der er indsat krav om fysisk skiltning ved projekter over 375.000 kr.
 • Præcisering, at der ikke ydes tilskud til rydning af hegnslinje under rydning af uønsket opvækst, dette indgår i forberedelse af græsning (loft på 30 kr./m)
 • Ved årligt baseret tilsagn er der i år mulighed for indsendelse af udbetalingsanmodning inden for 3 år i modsætning til tidligere 2 år.

Landbrugsstyrelsen nævnte, at der i høringssvarene var kommet spørgsmål til satserne for ekstensiv drift i eg og bøg, hvor det i høringsmaterialet kan forstås som om, at der kun kan gives betaling til bevoksninger over 100 år. Det er ønsket at der fortsat kan opnås betaling med den lave med den lave sats for eg og bøg mellem 50 og 100 år.

Det er et af de punkter, vi har fremhævet i vores høringssvar (link til høringssvar). Landbrugsstyrelsen nævnte at de var opmærksomme på det, og det var intentionen at ege- og bøgebevoksninger mellem 50 og 100 år vil kunne modtage den lave betalingssats.

Ordningen til urørt skov stort set uændret

Miljøstyrelsen kunne oplyse at der er ikke planlagt nogle større ændringer ud for ordningen til urørt skov. Tilskudssatserne i 2019 har ligget mellem 21.000 -150.000 kr./ha, dog oftest 70.000-110.000 kr./ha.