Nytårsønske til Miljøministeren: Lad Skovrådet trække i arbejdstøjet

Dansk Skovforening deltager gerne i arbejdet i det nye biodiversitetsråd. Samtidig er det vigtigt at de politiske planer for både biodiversiteten og opfyldelsen af klimamålene sker i balance med udviklingen af et økonomisk bæredygtigt skovbrugserhverv, og det er en vigtig opgave for Skovrådet. Læs lederen fra Skoven 1, 2021.

Den vigtigste opgave for Skovrådet er prioriteringen af skovens mange funktioner. Derfor bør Skovrådet komme med input til de politiske planer, som sikrer at der både er plads til mere natur og til at øge produktionen af miljørigtige træprodukter.

Den vigtigste opgave for Skovrådet er prioriteringen af skovens mange funktioner. Derfor bør Skovrådet komme med input til de politiske planer, som sikrer at der både er plads til mere natur og til at øge produktionen af miljørigtige træprodukter.

Danmark skal have mere natur for at styrke biodiversiteten. Det mål har regeringen sat i den nyligt vedtagne natur- og biodiversitetspakke. En stor del af indsatsen kommer til at omfatte skovene, hvor planen bl.a. er at ophøre med træproduktion på store skovarealer. I første omgang primært statsskovene, men private skove vil antagelig også blive omfattet.

Det giver beklageligvis mindre plads til træproduktion, der skaber jobs og værdiskabelse i træsektoren og styrker den langsigtede klimaindsats. Planerne bekymrer derfor skovbruget og de danske trævirksomheder, som skaber træprodukter til samfundets grønne omstilling.

Miljøministeren har parallelt med biodiversitetspakken udsendt et udkast til en plan for cirkulær økonomi. Planen indeholder blandt andet politiske ønsker om anvendelse af mere træ i byggeriet.

På energiområdet er der også afsat penge til udvikling af nye teknologier for at sikre en bedre udnyttelse af de restprodukter, som fremkommer ved produktion af kvalitetstræ til bl.a. byggeri- og møbelsektoren.

Hvilke opgaver skal et nyt biodiversitetsråd have?

Som en del af natur- og biodiversitetspakken skal der nedsættes et nyt biodiversitetsråd. Miljøministeren har endnu ikke løftet sløret for hvilke opgaver rådet får og hvem der skal sidde i rådet. Men udpegningen af det eksisterende Skovråd er netop blevet forlænget, og i den forbindelse skrev ministeren:

Vi kommer i forbindelse med etableringen af biodiversitetsrådet til at se på snitfladerne også til andre råd, herunder Skovrådet.

Og der er god grund til at tænke sig ekstra godt om.

Miljøministeren har allerede i dag adgang til faglig rådgivning på biodiversitetsområdet fra forskningsmiljøerne gennem Miljøministeriets samarbejdsaftaler med universiteterne om ministerbetjening. Et nyt biodiversitetsråd skal derfor have et bredere sigte og involvere andre interessenter for at tilføre værdi til det politiske system og ikke mindst Miljøministeren.

Dansk Skovforening er opmærksom på at skovene har et særligt potentiale, når det gælder beskyttelse af biodiversitet i Danmark. Vi ser derfor frem til at bidrage til både en arbejdsbeskrivelse af det nye råds opgaver og til at deltage i rådets arbejde i årene fremover.

Lad Skovrådet bidrage til den samlede plan for skovene

Det er afgørende med en langsigtet udvikling af de danske skove, så de politiske planer for både biodiversiteten og opfyldelsen af klimamålene sker i balance med udviklingen af et konkurrencedygtigt og økonomisk bæredygtigt skovbrugserhverv.

Skovene skal fortsat have mulighed for at udvikle og tilpasse sig til efterspørgslen efter både træprodukter og til samfundets grønne omstilling, en større biodiversitet og alle de andre goder, som skovene kan levere til samfundet. Sammen med planen for mere biodiversitet er der derfor brug for en samlet plan for øget træproduktion.

Retningen for udviklingen af skovene mange år frem er udstukket i Danmarks nationale skovprogram fra 2018. Målsætningerne i programmet er udviklet på tværs af Folketingets partier og er derfor et solidt udgangspunkt for implementeringen af de nye politiske aftaler.

Prioriteringen af skovens mange funktioner er den vigtigste opgave for Skovrådet, som er sammensat af alle skovenes interessenter. Giv derfor Skovrådet opgaven med at komme med input til de politiske planer, som vil være helt afgørende for at Danmark får plads til både mere og ny natur og samtidig øger produktionen af miljørigtige træprodukter til gavn for opfyldelsen af klimamål og samfundets værdiskabelse.

Skovrådets opgave jf. skovloven

Miljø- og fødevareministeren skal nedsætte et rådgivende udvalg (Skovrådet), som har til opgave:

1) at rådgive ministeren i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove,

2) at afgive udtalelser til ministeren på eget initiativ om spørgsmål af betydning for skovene eller lovens administration og

3) at følge udviklingen i skovene og lovens administration.

For det første bør skovens biodiversitet behandles i Skovrådet, da der her netop er mulighed for at afveje alle skovens vigtige funktioner. For det andet har ministeren allerede adgang til at til at søge rådgivning hos forskerne på universiteterne via samarbejdsaftalerne om ministerbetjening.