Opdatering af registrering af §3-beskyttet natur

Naturstyrelsen opdaterer registreringen af §3-beskyttet natur på Danmarks Miljøportal. Myndighederne kan besigtige arealer uden advisering af lodsejeren. Så følg selv med.

Naturstyrelsen opdaterer i 2011-2013 registreringen af §3-beskyttet natur på Danmarks Miljøportal.

Nyregistreringen af §3-arealer sker efter en stikprøveundersøgelse lavet af Danmarks Miljøundersøgelser. Undersøgelsen viste at den eksisterende §3-registrering er mangelfuld og at der i gennemsnit er afvigelser på 15-20 pct. mellem de registrerede arealer og luftfotos fra 2008.

Fremgangsmåde

Opdateringen sker ved hjælp af luftfotos og feltarbejde. De §3-naturområder der er registreret i Miljøportalen i dag, sammenlignes med de nyeste luftfotos. Hvor der er forskelle, skal naturområderne undersøges i felten.

De offentlige myndigheder har Naturbeskyttelseslovens §76 ret til at besigtige arealerne uden forhåndsadvisering af lodsejeren. Medarbejderen skal dog kunne legitimere sig.

Af hensyn til tidsforbruget kontakter Naturstyrelsen derfor ikke hver enkelt lodsejer inden besøget, men annoncerer feltarbejdet kommunevist i lokalpressen.

Skovlovens §28-arealer er ikke en del af eftersynet

Bemærk at Skovlovens §28-arealer ikke er §3-arealer.

Moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev der hører til fredskov og som er mindre end 2500 m² sammenhængende areal eller søer mindre end 100 m², er ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 og er dermed heller ikke en del af §3-eftersynet.

Feltregistreringer i juni – september

I perioden juni – september registrerer Naturstyrelsen §3-områder i felten.

På www.beskyttedenaturtyper.dk kan du se om din ejendom kan få besøg i perioden juni – september.

Kommunen administrerer §3-arealerne

Når Naturstyrelsen er færdig med registreringen, skal kommunerne vedligeholde registreringerne.

Hvis et §3-naturområde er forsvundet, skal kommunen følge op på om det er sket i overensstemmelse med §3-beskyttelsen.

Kommunerne vil, som noget nyt, fremover gennemgå de beskyttede naturarealer i en 10-årig cyklus. Reglerne for dette vil blive præciseret i lovgivningen.

Yderligere oplysninger

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du se mere om projektet, blandt andet et kort over hvor langt eftersynet er nået i de enkelte kommuner: www.beskyttedenaturtyper.dk.