Oprensning af vandløb tilbage på sporet

Naturklagenævnet har afgjort en konkret sag om oprensning af grøfter til skovejernes fordel. Afgørelsen indeholder vigtige principielle elementer.

Naturklagenævnet har afgjort en konkret sag om oprensning af grøfter til skovejernes fordel. Afgørelsen indeholder vigtige principielle elementer.

En kommune meddelte påbud til en skovejer om retablering af 2 vandløb. De var efter kommunens opfattelse oprenset på en måde der overskred almindelig vedligeholdelse. Kommunen afslog samtidig at give dispensation.

Skovforeningen skrev en udtalelse i sagen – blandt andet at der var tale om en almindelig maskinel oprensning af grøfterne og at de større opgravede sten stammede fra brinken og ikke fra grøftens bund som kommunen mente.

Ejeren ankede kommunens afgørelse til Naturklagenævnet.

Naturklagenævnet har nu givet ejeren ret og fastslår blandt andet følgende:

  • Maskinel oprensning af vandløb er stadig tilladt, også i højt målsatte vandløb.
  • Vedligeholdelse af et skovvandløb med 10 års interval anses for sædvanligt.
  • Kommunen har bevisbyrden for at der ikke er tale om sædvanlig vedligeholdelse, men at vandløbet er ændret. Naturklagenævnet fastslår samtidig at det har formodningen imod sig at der tidligere er efterladt store, fritliggende sten i bunden af et vandløb.

Skovforeningen hilser Naturklagenævnets afgørelse velkommen: Den indebærer at nødvendige oprensningsarbejder fortsat kan gennemføres maskinelt (og det er ofte den eneste økonomisk forsvarlige fremgangsmåde) og at vedligeholdelse af grøfter i skov med 10 års interval anses for sædvanligt.

Skoven 3/10 bringer en uddybende artikel om sagen.

PDF-fil med afgørelsen fra Naturklagenævnet kan læses her.