Opsigelse af lejere på landet

Lejere i huse på landbrugsejendomme kan siges op hvis huset skal bruges af ejendommens ejer eller ansatte. Socialdemokraterne vil fjerne reglen. Skovforeningen vil bevare den, men lejerne skal oplyses bedre om reglen.

Den gældende landbrugslovs § 28 stk.3 siger:

Lejemål vedrørende landbrugsejendommes beboelsesbygninger kan uanset bestemmelserne i lejelovgivningen og uanset, om der i lejeforholdet er fastsat længere varsel, opsiges med 6 måneders varsel, når boligen ønskes anvendt til opfyldelse af bopælskravet ved erhvervelse af ejendommen eller som bolig for personer, der beskæftiges i bedriften.

Socialdemokratiet foreslår denne regel ophævet i et nyt lovforslag.

Baggrunden er at aviser og tv har vist eksempler på lejere der er blevet opsagt, selv om de troede sig beskyttet af lejeloven da deres lejekontrakt henviste til lejelovens regler.
Skovforeningens forslagSkovforeningen har skrevet til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri at vi ikke går ind for at fjerne reglen i Landbrugsloven. Det ville gøre det svært for de pågældende ejendomme at skaffe de nødvendige boliger til ansatte, fx ved driftsomlægninger, da det samtidig er meget svært at få tilladelse til nybyggeri i landzone.

Men det er ikke acceptabelt hvis ordningen misbruges, fx ved at lejere opsiges selv om boligen reelt ikke skal bruges til medarbejdere.

Dansk Skovforening foreslår derfor at reglen bevares, men med denne præcisering:

  • Indgåede lejekontrakter skal nævne at lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel hvis ejeren eller dennes ansatte skal bebo boligen.
  • En eventuel opsigelse skal være klar og dokumenteret.