Påstande om magtmisbrug i Miljøministeriet

Nepenthes beskylder Miljøministeriet for at have presset Danmarks Miljøundersøgelser til at ændre vurderinger af naturtilstanden danske natura 2000-skove. Skovforeningen har to kommentarer til sagen.

Nepenthes har i september beskyldt Miljøministeriet for magtmisbrug. Nepenthes mener at Ministeriet har presset Danmarks Miljøundersøgelser (DMU under Aarhus Universitet) til at ændre vurderinger af naturtilstanden i Danmarks natura 2000-skove (som er skove udpeget i henhold til EU’s habitatdirektiv).

Ændringerne medførte at Danmark indberettede til EU, med forskerne i DMU som reference, at naturtilstanden generelt er rigtig god i natura 2000-skovene. Samtidig udsendte Miljøministeriet en pressemeddelelse 21. december 2007 med denne indledning:

Danmarks natur er på mange områder i fremgang. En statusrapport til EU fra DMU understreger de seneste tendenser i årets opgørelse af overvågningen af vandmiljøet og naturen.

Skovforeningens kommentar

Det bekymrer Skovforeningen at myndigheder og forskere har så svært ved at måle og vurdere skovenes biologiske mangfoldighed – og blive enige om hvorvidt konklusionerne er faglige eller politiske.

Det levner ikke meget retssikkerhed til de mange skovejere som investerer tid og penge i at udvikle naturværdier. I Natura 2000-skovene skal ejerne efterkomme krav fra myndighederne, og ejerne skal måles og vejes for deres hidtidige og fremtidige gerninger. Nu kan ejerne forudse at møde et system der både stiller krav og spreder forvirring og usikkerhed. Det skaber ikke tillid. Men netop tillid mellem ejere og systemet er det eneste bæredygtige grundlag for naturforvaltning. Miljøministeren har nu bedt sine to styrelser, Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landsskabsstyrelsen, om en redegørelse for sagen. Den ser vi frem til.

Mange elle- og askeskove burde slet ikke have været kortlagt og vurderet i forhold til Habitatdirektivet

Som konkret eksempel har Nepenthes peget på uenigheder om vurderingen af elle- og askeskove: DMU mener at naturtilstanden ligger et sted mellem ”ringe” og ”dårlig”. Miljøministeriet mener at den ligger et sted mellem ”ukendt” og ”god”. For denne skovtype er der det særlige problem at Miljøministeriet har kortlagt langt flere elle- og askeskove end der er belæg for i Habitatdirektivet. Skovforeningen har i flere år påpeget denne fejl overfor Ministeriet, med desværre uden resultat. Her kan ligge en stor del af forklaringen på at DMU vurderer naturtilstanden i disse skove så skidt: I virkeligheden burde skovene slet ikke have været kortlagt og vurderet i forhold til Habitatdirektivet.