PEFCs forslag til ny skovstandard

Skovforeningen støtter forslaget selv om der er forhold vi kunne ønske os anderledes. Vi opfordrer alle i dansk skovbrug til at læse forslaget, og skriv meget gerne et høringssvar til PEFC senest 4. november.

PEFC Danmark har sendt sit forslag til revideret skovstandard i høring. Skovforeningen støtter forslaget selv om der er forhold vi kunne ønske os anderledes.

I efteråret 2010 inviterede vi medlemmerne til at deltage i en referencegruppe som skulle udvikle Skovforeningens eget forslag til PEFCs reviderede skovstandard. Gruppen satte disse mål:

  • Standarden skal beskrive kravene til et bæredygtigt skovbrug uden at forudsætte en bestemt driftsform (metodefrihed).

  • Standarden skal indeholde en fleksibilitet som tilgodeser det lokalitetstilpassede skovbrug.

  • Standarden skal reducere de administrative krav så certificeringen billiggøres.

  • Certificeringen skal være troværdig.

Resultatet blev offentliggjort den 5. januar 2011. Tak til alle der har bidraget til det store arbejde.

Derefter gik forhandlingerne i gang med de øvrige parter i PEFC. Der måtte indgås kompromisser, og ikke alle Skovforeningens ønsker til den nye standard blev opfyldt.

Men vi er ikke i tvivl om at også det forslag som PEFC nu har sendt ud, sikrer langt mere metodefrihed og fleksibilitet i skovdyrkningen end den gamle standard.

Det vil medføre variation i de certificerede skove samtidig med at der tages behørige hensyn til miljø, biodiversitet, ansatte og skovgæster. Det giver et godt grundlag for at markedsføre ordningen og de PEFC-certificerede produkter overfor forbrugerne.

Uanset hvordan den endelige standard falder ud, står to ting fast:

  • En skov kan sagtens være bæredygtigt dyrket uden at være certificeret.

  • Stadig større dele af markedet kræver certificering for at købe træ.

Hver enkelt skovejer må vurdere om den bedre adgang til træmarkedet kan opveje de ekstra omkostninger og mistede frihedsgrader ved at skovejendommen bliver certificeret. Og på den baggrund må skovejeren beslutte om skoven skal certificeres eller ej.

Derfor opfordrer vi Skovforeningens medlemmer og alle i dansk skovbrug til at læse PEFCs forslag til ny skovstandard. Og skriv meget gerne et høringssvar til PEFC senest 4. november.

Revisionen har givet anledning til en god skovbrugsfaglig debat i Danmark.

Vi håber at debatten vil fortsætte. Næste gang kan det meget vel dreje sig om at beskrive en bæredygtig produktion af træ til energi – som Danmarks skove skal producere meget, meget mere af for klimaets, miljøets og forsyningssikkerhedens skyld.