Planteenergien vinder

EU-Kommissionens forslag til klima- og energipakke er gode nyheder, både for klimaet og for efterspørgslen på træ og andre biobrændsler. Nu ligger bolden hos de danske politikere. Læs lederen fra Skovens februar 2008.

Nu vil hele Europa satse på vedvarende og CO2-neutrale energikilder. Det er gode nyheder, både for klimaet og for efterspørgslen på træ og andre biobrændsler.

EU-Kommissionen præsenterede 23. januar sit forslag til klima- og energipakke. Den lægger op til at disse mål skal nås inden 2020:

  • EU’s samlede udledning af CO2 skal mindskes med 20 %
  • 20 % af energien skal være fra vedvarende kilder
  • Energieffektiviteten skal øges med 20 %
  • Der skal anvendes 10 % biobrændstof i transportsektoren.

Der er forskel på kravene for de enkelte medlemslande. I Danmark skal hele 30% af energien komme fra vedvarende kilder i 2020 ifølge forslaget. I dag er tallet 17 %.

I årtier har biobrændslernes muligheder været negligeret i Europa. Nu bliver det anderledes. Nu får træet og anden planteenergi den politiske prioritering som dens miljøvenlighed berettiger.

I Danmark er skovene klar til at levere varen. Skovenes biologiske tilvækst er 5 millioner m3 træ årligt. Heraf kan 4 millioner m3 udnyttes, resten er fx urørt skov, skovbryn, vådområder og efterladte træer. Hugsten er kun 2 millioner m3, hvoraf halvdelen er brænde, flis og andet energitræ.

Der kan hentes yderligere 1 million m3 energitræ ud af skovene hvert år – og samtidig kan der leveres mere træ til forædling i industrien. Alt dette træ kan skaffes frem hvis prisen er rigtig – og det vil stadig være billigere for samfundet end de andre former for vedvarende energi, fx vindmøller og biogas.

Nu ligger bolden hos de danske politikere der skal blive enige om rammebetingelserne for Danmarks energipolitik frem til 2020. Alle aktørerne i energisektoren har brug for politisk afklaring.

For skovene er disse områder de vigtigste i den kommende energipolitik:

  • Biobrændslerne skal produceres bæredygtigt.
  • Konkurrencen mellem de forskellige former for biobrændsler (fx træ fra skovene, halm og pil fra markerne) skal være lige og fair.
  • Skatter og afgifter skal fremme udnyttelsen af biobrændsler.
  • Der skal udvikles teknologier som udnytter biobrændslerne mere effektivt, fx mindre kraftvarmeværker tæt på den jord hvor biobrændslerne gror.
  • Det internationale marked for biobrændsler skal være åbent og gennemsigtigt.

Energiproduktion bliver en hjørnesten i fremtidens skovbrug, til gavn både for skovbruget og for samfundet. Vi har en rigtig god sag.