Politiske ønsker om mere skov og biodiversitet har en pris

Der har været stor interesse for at søge tilskud til at forbedre biodiversiteten i skovene, men der var ikke penge nok i puljen. Interessen er også stor for tilskud til skovrejsning, og her fandt regeringen penge så alle kvalificerede ansøgere kan få tilsagn – men sagsbehandlingen tager for lang tid. Læs lederen fra Skoven 3, 2020.

Der har været stor interesse for at søge tilskud til skovrejsning. Men der er store forsinkelser i sagsbehandlingen og udbetaling af tilskud.

Der har været stor interesse for at søge tilskud til skovrejsning. Men der er store forsinkelser i sagsbehandlingen og udbetaling af tilskud.

Mere skov og øget biodiversitet i skovene er begge politiske ønsker, der står højt på agendaen.

Både skovrejsningsordningen og betalingsordningen for biodiversitetstiltag i skov er medfinansieret med midler fra EU. Der pågår i øjeblikket forhandlinger i EU, som danner rammen for de kommende betalingsordninger fra 2022 og frem til 2027. Dansk Skovforening har her gennem workshops og skriftlige indspil bidraget med ideer til nye ordninger bygget på erfaringer fra den seneste periode.

Den fælles landbrugspolitik er ikke færdigbehandlet i EU, men vi følger nøje de muligheder der viser sig. Vi vil arbejde for at mulighederne for skovene bruges fuldt ud når Danmark senere skal fastsætte sin strategi på området.

De private lodsejere har vist, at de står klar til at løfte opgaven via frivillighed og mod kompensation. Skal målene om en fordobling af skovarealet og sikring af de truede arter nås, skal kompensationen være tilstrækkelig, og ordningerne skal være pålidelige.

Stor interesse for skovordningerne i 2019

Mere biodiversitet i skovene associeres ofte med dødt ved og lysåbne skove. De private skovejere har med stor søgning til ordningen med biodiversitetsformål vist stor vilje til at øge biodiversiteten i de eksisterende skove.

Ordningen er i 2019 overansøgt. Det forventes at omkring 30 af ejerne får tilsagn mens ca. 60 får afslag, fordi der ikke er penge nok i puljen.

På samme måde har skovrejsningsordningen i 2019 været overansøgt. Efterfølgende har regeringen fundet ekstra penge, så alle kvalificerede ansøgere kan få tilsagn. Det er glædeligt at området er blevet prioriteret.

Bedre tilskudssystem og smidigere sagsbehandling

Landbrugsstyrelsen varetager de EU-finansierede tilskudsordninger og har haft store udfordringer med at løse opgaven siden overtagelsen 1. januar 2019. Det gælder både i forhold til tilsagnsgivning, udbetalinger og ændringsanmodninger.

Aktuelt er der så store forsinkelser på tilsagnene til skovrejsning, at flere ansøgere må aflyse forårsplantningen, da de endnu ikke har fået tilsagn.

For biodiversitetsordningen oplyser Landbrugsstyrelsen at tilsagn modtaget efter årsskiftet ikke kan udnyttes før 2021. Det er ansøgninger indsendt juli 2019. Det vil betyde at skovejerne tidligst får udbetalt tilskud fra slutningen af 2021.

Det er ikke kun behandling af ansøgninger og meddelelse af tilsagn der halter. Udbetalingerne af tilskud halter også langt bagefter. Status i februar 2020 var, at der stadig manglede at blive udbetalt 9% af de indberettede sager fra 2018 og 57% fra sager indberettet i 2019.

Tæt dialog med Landbrugsstyrelsen

Vi finder det uacceptabelt, at der er så stor forsinkelse, og vi har holdt flere møder med direktionen i Landbrugsstyrelsen for at få løst problemerne.

Vi vil fortsætte med månedlige opfølgningsmøder, indtil problemerne er løst. Samtidig er der nu arrangeret et teknikermøde, hvor konsulenterne skal være med til at gøre ordningen til skovrejsning mere smidig.

Landbrugsstyrelsen lover at få sagsbehandlingen på sporet igen. Der er afgørende for at ejernes tillid til at regeringens politiske ønsker er reelt prioriteret.