Prisen for phytophtora-angreb på løvskovene

Parasitten phytophtora er en alvorlig trussel mod danske bøge-, ær- og askeskove. Skovforeningen har et foreløbigt skøn over hvad sygdommen kan koste skovene og det danske samfund.

Politiken bringer i dag artiklen Agresssiv sygdom truer skovene om parasitten phytophtora der kan dræbe danske løvtræer, især bøg, ask, ær og birk.

Det medførte interviews med Skovforeningen i både DRs Radioavisen og TV-Avisen og TV2 Øst.

Bemærk at DR strammer historien over kanten i sin intro om at en sygdom “hærger” de danske skove. Sandheden og problemet er at ingen ved hvor udbredt phytophtora er i de danske skove. Men den er der, og i princippet kan den forrette store ødelæggelser og tab, både økonomisk og naturmæssigt.

Der er brug for overvågning og kortlægning af phytophtora i Danmarks skove, og der er brug for retningslinier og rådgivning til skovejerne om bedst mulig forebyggelse mod phytophtora-angreb.

Skovforeningens meget foreløbige skøn over hvad sygdommen kan koste

Det er umuligt at beregne præcist hvad denne træsygdom kan koste skovene og det danske samfund. Tabene afhænger både af hvor hårdt sygdommen vil angribe og hvor godt rustet dansk skovforskning og skovdyrkning er til at forsvare skovene imod angrebene.

Skovforeningens skøn bygger  på disse antagelser:

  1. Et økonomisk tab på kr 20.000 pr. ha (= 30% af bevoksningernes gennemsnitlige værdi). Tabet skyldes at syge bevoksninger skal fældes inden hugstmodenhed (måske 20-40 år for tidligt) og dermed tabes både tilvækst i kubikmeter og værdi i trækvalitet (hvor potentielt møbeltræ af høj kvalitet må sælges som brænde). Og udgifterne til genplantninger kommer tidligere end de skulle have været.
  2. Danmark har cirka 100.000 ha stående med de mest udsatte løvtræarter (bøg, ask og ahorn). Altså totalt og teoretisk set et tab i størrelsesordenen flere milliarder hvis alle disse skove skal fældes og sælges som brænde.
  3. Realistisk set vil sygdommen komme rullende så den økonomiske trussel over en kort årrække er et par hundrede millioner kr.
  4. Hertil kommer yderligere samfundsmæssige tab: Der kan ikke plantes løvtræer på arealerne igen da sygdommen vil være i jorden (men mindre man finder resistente træer). Det vil betyde tab af biodiversitet, landskabelig skønhed, oplevelsesmuligheder og kulturhistorie. Det kan blive en katastrofe i mange dimensioner, og man kan også sætte kronebeløb på alle disse tab hvis man vil, men det er meget svært og usikkert.

Forebyggelse vil være en god forretning

Med disse forudsigelige risici er der ingen tvivl om at det samfundsøkonomisk vil betale sig for Danmark at forebygge.

I øjeblikket investerer Danmark 1,4 millioner kr. om året i forskning i træsygdomme – og 0 kr. til rådgivning til skovejerne om sygdommene.

Det skal ses i forhold til at sygdomstruslerne er mere overhængende end nogensinde på grund af klimaforandringer og øget globalisering.

Artikel

Læs artiklen Danske skove ramt af ny alvorlig plantesygdom (PDF-fil)  skrevet af plantepatolog Kirsten Thinggaards i Skoven 5/2012.