Prisstatistik for juni/juli 2013

Nu er prisstatistikken for handler fra juni/juli offentliggjort.

Løvtræ

I juni/juli har der ikke været indberettet noget salg af bøg i kvaliteterne A, B og C til vores prisstatistik, hvilket har resulteret i den lavest omsætningsvejet middelpris for alle kvaliteterne gennem en lang årrække. Idet der kun blev indberettet bøg af uspecificeret kvalitet og dimension i juni og juli, er det derfor kun den samlede middelpris for alle handler der fluktuerer over de sidste 2 måneder i den grafiske fremstilling af prisudviklingen. Også det indberettede salg af ask har været lavt, ligesom at prisen for ask ser ud til at være faldende. Det giver sig til udtryk ved, at kævler af kvaliteten A 40-49 er nede på det lavest prisniveau siden maj 2011 og kævler af kvaliteten B 40-49 på det laveste niveau siden december 2010.

Anderledes ser det ud for de indberettede handler med eg. Her ser prisen ud til at have stabiliseret sig nogenlunde, med en lille tendens til en prisstigning gennem de seneste år. Denne prisstigning ses især for kævler af kvaliteten A >60, som tenderer til at ramme de højeste priser vi har set over længere periode, med en pris på 4.292 kr. pr. m3. Ligeledes gør det sig gældende for kævler af kvaliteten A >60, der med et prisleje på 2.508 kr. pr. m3 er det tredje højeste siden juli 2009.

Nåletræ

For det uafkortede tømmer af  både rødgran og picea m.fl. har der for juni/juli været en prisnedgang siden maj måned. Prisen for picea m.fl. faldt i juni/juli til 359 kr. pr. m3, hvilket er et prisfald på 64 kr. pr. m3, imens det ikke så helt så slemt ud for prisen på rødgran, der faldt med 30 kr. pr. m3, så den nu ligger på 387 kr. pr. m3.

Samme mønster kan ses for korttømmeret. Det har dog været en tendens siden starten af 2013. Generelt viser prisstatistikken, at prisniveauet for både rødgran og picea m.fl. har været ret stabilt siden juni/juli 2010, trods små udsving.
Siden juni/juli 2012, hvor priserne på rødt og hvidt emballagetræ ramte hinanden, har der især for det røde sortiment været en del udslag i negativ retning. Priserne har nu stabiliseret sig, på det niveau vi så for juni/juli 2011. Således er prisen på det hvide emballagetræ i juni/juli 330 kr. pr. m3 og på det røde emballagetræ 315 kr. pr. m3.

Energitræet blev der indberettet forholdsvist lidt af i juni/juli (294 m3 – til sammenligning blev der indberttet 2699 m3 i juni/juli 2012). Prisen har længe været meget varierende, men ligger i den lavere ende for juni/juli med en pris på 214 kr. pr. m3.
Prisen for den blandede kategori af nål til cellulosetræ, er i juni/juli kommet op på samme niveau som rødgran-sitkagran cellulosetræet. Dog skal det bemærkes, at der generelt er meget få indberettede handler med cellulosetræ og i juni/juli måned blev der kun indberettet 10 og 9 handler for hhv. rødgran-sitkagran og den blandende kategori, hvorved statistikkens udsagnskraft for dette sortiment er meget lav.