Professorer: Biomasserapport fra Concito er behæftet med fejl

Sagkundskaben undsiger Concitos rapport om biomasse og CO2-neutralitet - og bekræfter at træ vil yde et stort bidrag til at reducere udslippet af drivhusgasser.

udsendt 25. november 2011
Underskrevet af professor Claus Felby,
professor Karsten Raulund-Rasmussen,
professor John Porter,
professor Svend Christensen
og forskningschef Vivian Kvist Johansen

Biomasse er en central del af vores nuværende og fremtidige energiforsyning. Træ er langt den største enkeltkomponent i vores forbrug af biomasse.

I dag offentliggjorde Concito en rapport, som giver det indtryk, at brug af træbiomasse til energi skulle udlede mere CO2 end kul.

Der er i høj grad tale om, at Concito har valgt et worst case scenarie og derfra generaliseret til hele vores brug af træ til energi. De bruger således det CO2-bidrag der kommer i forbindelse med skovrydning og dræning af moser, som argument mod bioenergi. Størstedelen af denne opdyrkning sker for at udvide landbrugsproduktionen og har således ikke noget med bioenergi at gøre.

Mange faktuelle fejl i Concitos rapport

Desværre er der i rapporten ganske mange andre faktuelle fejl.

I forhold til Kyoto aftalen er der misforståelser omkring, hvordan ændringer i skovenes kulstofbalancer indgår i opgørelsen af vores CO2 udslip. Centrale kilder i rapporten fejlfortolkes og misforstås, ligesom der er unøjagtige oplysninger omkring udslippet af CO2 fra biomasse sammenlignet med andre energikilder.

Det betyder, at rapporten generaliserer på et forkert grundlag og kommer frem til fejlagtige konklusioner om betydningen af biomasse for klimaet.

Træ vil yde et stort bidrag til at reducere udslippet af drivhusgasser

Mennesket har brugt bioenergi, siden vi lærte at beherske ilden, og den almindelige opfattelse er, at bioenergi i modsætning til fossil energi ikke bidrager til øgning af CO2 indholdet i atmosfæren.

Forudsætningen herfor er bl.a, at vi dyrker vores skove bæredygtigt og ikke fjerner mere biomasse fra skovene, end den mængde de vokser med. Her skal man ikke glemme, at selv i europæiske skove sker der pt. en betragtelig merproduktion, som kunne anvendes bæredygtigt til energi.

Problematikken omkring, hvordan vi bruger biomasse til energi på en bæredygtige måde er en meget vigtig del af omstillingen væk fra fossil energi. Gjort på den rigtige måde vil biomasse fra træ yde et stort bidrag til at reducere udslippet af drivhusgasser.

Derfor er det beklageligt, at Concito ikke i højere grad har gennemarbejdet deres rapport, førend den blev publiceret, og derved forårsager, at debatten føres på et forkert grundlag.