Quiz

Her er 12 markante citater om dansk skovpolitik. Alle skrevet af samme og nu magtfulde afsender. Gæt hvem.

Hvem har skrevet disse citater:

 • Danmark har i dag reelt ingen skovpolitik. Helt absurd blev det i 2009 hvor regeringen lancerede Grøn Vækst aftalen som udelod skovenes enorme potentiale for at bidrage til et bedre miljø og klima, en større biodiversitet og en bæredygtig og sikker energiforsyning.

 • Rentabel skovdrift og naturhensyn bør pege i samme retning og understøttes af øgede positive incitamenter.

 • Det er helt afgørende at alle gode kræfter samles for at udnytte de mangeartede muligheder der ligger i skovenes positive bidrag på en række politikområder. Det ligger naturligt heri at der sikres bæredygtige økonomiske rammevilkår og incitamenter for skovdrift.

 • De fremtidige konsekvenser af ikke at have en samlet og langsigtet politik for de danske skove er alvorlige og risikerer at medføre tilbagegang i skovbranchen med tab af arbejdspladser og knowhow til følge. Ligeledes risikeres yderligere tilbagegang i biodiversiteten samt forspildte muligheder for at udnytte skovenes CO2-neutrale potentiale i byggeri og produktion af energi og andre produkter. Derfor skal der udformes en samlet dansk skovpolitik med konkrete mål og virkemidler.

 • Det er vigtigt for målenes realisering at virkemidlerne tilrettelægges i tæt samarbejde med ejerne og at der opstilles incitamenter, herunder økonomiske incitamenter, for at realisere målsætningerne også blandt private skovejere.

 • Hensynet til plante- og dyrearterne, naturtyperne og skovdriften skal integreres således at man som skovejer fremover vil anse forekomsten af høje naturværdier i sin skov som et aktiv og ikke som et problem.

 • Træ er et klima- og miljøvenligt råstof. Der er enorme og billige CO2-gevinster ved at erstatte andre råstoffer (f.eks. kul, olie, gas, plast, beton, stål og aluminium) med træ til f.eks. byggeri og energi.

 • Produktionen af biomasse i danske skove kan øge energiforsyningssikkerheden og samtidig fremme andre samfundsinteresser som natur og friluftsliv.
 • Bynær skov kan øge mulighederne for at sikre økonomi i skovene ved at generere indtægter gennem rekreative aktiviteter, f.eks. udlejning af arealer til skovbørnehaver.

 • Inden for kort tid har regeringens indsats for skovene resulteret i væsentlige negative konsekvenser for rammevilkårene. Her kan nævnes ordninger der helt er fjernet: fremme af produktudvikling, konsulentbistand til bæredygtig skovdrift, grønne driftsplaner, indsats for mere løvskov, udvikling af naturværdier og miljøvenlig produktion af juletræer.

 • Det var ordninger som skulle bidrage til at forbedre skovenes rammevilkår, men som også skulle bidrage til en mere bæredygtig skovdrift. Det er helt afgørende at en skovpolitik indeholder konkrete virkemidler der kan erstatte disse ordninger og tilføje nye.

 • En skovpolitik vil indebære omkostninger til at sikre bedre rammevilkår for skovejerne. Bedre rammevilkår er afgørende hvis vi som samfund skal drage nytte af alle de positive muligheder skovene giver. Samfundsøkonomisk set vil en satsning på skov uden tvivl give bonus.

Svar:

Citaterne er alle skrevet af Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten i april 2010 i deres beslutningsforslag B 232 om en bæredygtig skovpolitik.

Nu håber vi at alle disse rigtige og vigtige synspunkter bliver realiseret. Det er en vindersag som bør kunne samle hele Folketinget.