Rammer for naturnationalparker skal være bredere

Dansk Skovforening mener at de lovgivningsmæssige rammer for implementering af naturnationalparkerne er for snævre og er bekymrede for eventuelle nabopåvirkninger. Se vores bemærkninger til lovforslaget.

Det er allerede besluttet hvor de to første naturnationalparker skal etableres og det forventes, at de penge der er afsat i natur og biodiversitetspakken, kan give yderligere 13 naturnationalparker.

Den eksisterende lovgivning giver ikke den lovmæssige ramme der er brug for til at etablere naturnationalparkerne. Derfor har der været et lovforslag i høring.

Det er vigtigt for Dansk Skovforening at rammerne ikke bliver for snævre i forhold til at sikre mulighed for at udlægge naturnationalparkerne efter forskellige modeller. Vi er bekymrede for at det foreliggende forslag bliver for fastlåst i forhold til modellen, hvor skoven lægges urørt og der introduceres store græsser (rewilding). Vi mener det er særligt problematisk, at arealerne der udlægges til naturnationalpark skal friholdes for skov- og landbrugsproduktion.

Vi har indsendt høringssvar og summerer nogle af pointerne op herunder.

Ingen mulighed for skovdrift

Det fremgår konkret af lovforslaget at området friholdes for skov- og landbrugsproduktion. I bemærkningerne fremgår det, at der med friholdelse af skovproduktions menes, at skovene i naturnationalparkerne udlægges som urørt skov uden kommerciel hugst.

Dansk Skovforening mener, at den ramme bliver for snæver. Der bør være mulighed for at udtage træ fra nogle af arealerne, ligesom at andre modeller end rewilding særligt i en overgangsperiode skal kunne indeholde muligheder for en fortsat drift på en del af arealet.

Private arealer som del af naturnationalparker

Dansk Skovforening mener, at det også kan være relevant at inddrage privat og kommunalt ejede arealer på en frivillig basis og mod kompensation. Det fremgår at der er brug for en yderligere analyse af en række juridiske aspekter i forhold til at inddrage andet end statslige arealer og det analysearbejde sættes i gang snarest. Dansk Skovforening byder denne mulighed for frivilligt at kunne indgå i kommende projekter velkommen og har tilbudt at bidrage med vores mange års erfaringer med samarbejde mellem private og staten

Påvirkning af naboarealer

Selve lovteksten er meget generel, mens bemærkningerne til lovforslaget giver lidt flere detaljer og retningslinjer for hvordan lovens bogstav skal forstås. Alligevel er det umiddelbart svært at vurdere præcis hvordan forskellige forhold i naturnationalparkerne kommer til at påvirke naboarealerne ud fra det skrevne. Der er fire forhold der umiddelbart er mest bekymrende:

  1. Kravet om at vandløbskvaliteten i naturnationalparkerne skal afspejle uberørte forhold med en naturlig afstrømning og dynamik
  2. Muligheden for indhegning af arealet og dermed påvirkningen af vildtets frie bevægelighed
  3. Begrænsningen i muligheden for at gennemføre saneringshugster
  4. Muligt øget pres fra friluftsliv på naboarealer, som følge af begrænsningen i adgangen til naturnationalparkerne på grund af udsætningen af store planteædere.

Byggeri i naturnationalparkerne frigives

Der er lagt op til at de meget restriktivt administrerede regler for byggeri i fredskov (skovlovens §11 stk. 1) skal undtages for nationalparkerne, så længe det kan holdes inden for formålet med naturnationalparken.

Selvom det primære formål med naturnationalparkerne bliver at forvalte arealerne med natur og biodiversitet fremgår det af bemærkningerne til loven, at naturnationalparkerne samtidig skal give mere spædende naturoplevelser og dermed mulighed for mere friluftsliv og øget turisme i de pågældende områder.

Sat lidt på spidsen vil det kunne betyde, at såfremt der indskrives et formål om at fremme turisme i formålsbeskrivelsen vil det give mulighed for at bygge hoteller eller andre faciliteter der kan tilgodese turisternes behov.

Det giver mening, at der ikke skal søges om tilladelse til hegning, men vi er bekymrede for om det giver en særlig mulighed for naturnationalparkerne til at opføre byggeri, som private lodsejere med den restriktive administration af skovlovens §11 ikke har.

Download

Læs Dansk Skovforenings høringssvar om etablering af naturnationalparker i Danmark: