Rande kan medregnes til stormfaldsareal

Ny vejledning til stormfaldsordningen åbner for at medregne rande til fladefaldsarealer. Arealer der ikke blev anmeldt i marts kan derfor komme over minimumgrænsen. Skovforeningen har bedt Stormrådet åbne ordningen for også disse arealer.

Hvis du havde stormfald i 2013 og har anmeldt det inden 15. marts 2014, kan du nu søge tilskud til oprydning og gentilplantning.

Ansøgning om tilskud til oprydning og genplantning skal være Stormrådet i hænde senest 1. december 2014. Der kan kun søges om tilskud til oprydning til arealer der genkultiveres med tilskud, udlægges til naturlig tilgroning eller udlægges som lysåbne arealer. Det er samtidig en forudsætning at der foretages oprydning så tilplantning er mulig.

Du kan finde vejledning og ansøgningsmateriale på Naturstyrelsens hjemmeside.

Hjælp til ansøgningen

Naturstyrelsen afholdt i juni et informationsmøde om stormfaldsreglerne, og i mødematerialet og i opfølgningen herpå kan der hentes information om den kommende administration af tilskudsordningen, herunder svar på typiske spørgsmål.

Hektar-grænserne ikke helt klare

Det enkelte stormfaldsareal skal udgøre mindst 0,2 ha, og der skal være mindst 0,5 ha tilskudsberettiget areal i den enkelte skov – efter fradrag af 1/60 af skovens areal.

Tilskudsreglerne var ikke fastsat endeligt inden fristen for anmeldelse i marts, og der var særligt tvivl om spredt fald kunne medtages. Ovennævnte arealkrav til det enkelte stormfældede areal og kravet til det stormfældede areal i skoven som helhed var dog kendt.

Efterfølgende er der i vejledningen åbnet mulighed for at medtage randzoner der kan indgå i fladefaldet. Randzonerne kan være op til 5 meter brede og ved vesteksponerede rande af nåletræ op til 25 m.

Der kan derfor være stormfaldsarealer der ikke er anmeldt fordi de ikke opfyldte arealkravet på 0,2 ha, men som kunne have været anmeldt hvis arealerne inklusive randzonerne ville overstige minimumskravet.

Skovforeningen har derfor skrevet til Stormrådet og opfordret til at der i ansøgningen om tilskud kan medtages sådanne arealer der ikke indgik i anmeldelsen i marts:

Skovforeningens brev til Stormrådet

3. juli 2014

Vedr.: Anmodning om administrativ ændring fra T1 til T2

Dansk Skovforening skal anmode om, at Stormrådet accepterer, at der kan indgå arealer i tilskuds-ansøgningen T2, som ikke var indeholdt i de fremsendte anmeldelser i T1-skemaet.

Begrundelsen for behovet for en accept af disse ændringer mellem de to skemaer er følgende:

På anmeldelsestidspunktet var tilskudsvejledningen endnu ikke udarbejdet, hvorfor de nærmere tilskudsvilkår – og herunder arealbestemmelserne – ikke var skovejerne bekendt. Til grund for T1-skemaets udarbejdelse var det kendt, at det enkelte stormfældede areal skulle udgøre 0,2 ha og at det stormfældede areal på den enkelte ejendomme mindst skulle udgøre 0,5 ha.

Det har ført til, at der er mange mindre stormfaldsarealer lige under 0,2 ha, der ikke er blevet an-meldt på T1-skemaet.

Efter anmeldelsesfristens udløb udsendelses vejledningen til ordningen, og i denne fastsættes det, at der kan lægges randzoner i en bredde på op til 25 meter i vestrande i nåletræ og op til 5 meter for øvrige rande.

Såfremt denne viden havde været tilgængelig for skovejerne i forbindelse med anmeldelsen af stormfaldet, ville der have været mulighed for at medtage flere små fladefaldsarealer.

Skovforeningen skal derfor anmode Stormrådet om, at der i forbindelse med tilskudsansøgningen kan indgå sådanne arealer, der ikke er indeholdt i T1-anmeldelsen.

Med venlig hilsen
Hans M. Hedegaard”