Regeringen foreslår et nyt skovprogram

Skovforeningen er glad for regeringens udkast til et nyt nationalt skovprogram. Det udtrykker en god balance mellem de mange goder skovene kan producere – træ, natur, friluftsliv, rent grundvand og bæredygtig energi. Læs lederen fra Skoven 3, 2018.

Danmark mangler en politisk plan for hvordan skovene skal udvikles. Skovene er vigtige for både ejerne og samfundet. Faktisk er der så mange ønsker til produkter og ydelser fra skovene, at de ikke kan rummes på de 625.000 ha skov, som vi har i dag.

Vi har behov for flere skove, og de eksisterende skove skal gerne gøre endnu mere gavn end de allerede gør. På strategisk vigtige politikområder som samfundets grønne omstilling har skovene ligefrem en nøglerolle, når vi i nær fremtid skal være fossilfri og nå de internationale klimamål.

Vi glæder os derfor over forslaget til et nyt nationalt skovprogram.

Skovene leverer mange goder, og det er muligt at øge samfundsnytten yderligere. Programmet giver et samlet overblik og beskriver mulighederne, og derfor er det et godt fundament for de næste mange års politiske beslutninger om skovene.

De 18 % af landets skove som ejes af staten har en selvstændig rolle, som programmet beskriver.

For resten af skovene – de 82 % som ejes af private og kommuner – handler programmet om, hvordan politikerne vil skabe gode vilkår for at eje og drive skov. Det er politikernes mulighed for at påvirke skovejerne til at investere i udviklingen af skovene i den retning, som også samfundet har mest glæde af.

Skovprogrammet giver grundlag for at vi kan få flere og bedre skove i fremtiden.

 

Interessen er stor

Der er stor interesse for skovens mange funktioner. De fleste vil have mere plads til netop deres interesse, og kravene er stigende.

Grønne organisationer efterlyser således mere skov med ensidigt hensyn til biodiversiteten, og de finder det uambitiøst, at der skal udlægges tæt på 20.000 ha til biodiversitetsformål. I 2014 roste de samme den daværende regerings mål om at udlægge 500 ha med urørt skov i statens skove.

Skovbruget og træindustrien skaber vigtig beskæftigelse i områder, hvor det har stor betydning lokalt. 23.000 årsværk er ansat i sektoren, og eksporten var i 2016 på knap 20 mia. kr. En stor del af det danske træforbrug importeres, og programmet fremhæver behovet for at producere mere træ i Danmark.

De samme skove kan og skal opfylde mange samtidige behov. I den enkelte skov kan mange goder produceres samtidig. Produktion af træ, natur, friluftsliv, rent grundvand og vedvarende energi er ikke hinandens modsætninger.

Det fornuftige valg er at finde balancen og driftsformerne, hvor hensynene går hånd i hånd. Det er den politiske opgave som programmets skal løse, og vi mener at skovprogrammet overordnet udtrykker en god balance.

En bæredygtig økonomi er forudsætningen

I programmet anerkendes den vigtige forudsætning om at en bæredygtig drift forudsætter en bæredygtig økonomi i skovbruget. Programmet beskriver skovenes skatteregler med en målsætning om at der skal være klare rammer for skovejernes produktion af træ og andre goder.

Vi er enige med skovprogrammets mål. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt at reglerne er klare. Reglerne skal også understøtte målene og gøre skovbruget rustet til at producere mere af de ønskede ydelser.

Skovkonferencen på Christiansborg i efteråret gav politisk bevågenhed for skovbrugserhvervets behov for ændrede skatteregler. I Danmark mangler bl.a. en skovkontoordning, der tilskynder skovejerne til at investere og udvikle skovene. Derfor bør den ordning være en handling i programmet.

Skovdrift og bæredygtig produktion

Det er positivt at det øgede behov for produktion af træ er grundigt beskrevet i programmet. Der er behov for at dyrke mere nåletræ og andre hurtigtvoksende træarter for at øge produktionen. En produktion der selvfølgelig skal afvejes i forhold til at beskytte biodiversiteten. En særlig beskyttelse bør gennemføres for værdifulde lokaliteter, hvor det kan gøres omkostningseffektivt og i samarbejde med skovejeren.

Et mål er at øge anvendelsen af bæredygtigt produceret træ fx til byggeri, møbler og papir. Vi ønsker at målet gøres mere operationelt og udbygges med mål om øget brug af træ i byggeriet. Med træbyggeri kan der spares  370.000 tons CO2 i bygge- og anlægssektoren.

Politisk forankring er vigtig

Vi ser frem til at Danmark får et nyt nationalt skovprogram. Med sin gode balance har det potentiale for at blive bredt forankret politisk og på tværs af ministerierne. Med en reel sammenhæng i Danmarks skovpolitik er grundlaget på plads for at vi får flere og bedre skove.