Regeringen har ikke planer om en afgift på biomasse eller en særlig dansk certificeringsordning

Danmark skal snart implementere bæredygtighedskravene i det reviderede EU direktiv for vedvarende energi. Indtil videre er der lagt op til lovkrav om at bæredygtigheden skal dokumenteres i tråd med det brancheaftalen gør i dag.

Klimaministeren oplyser i et svar til Klima-, Miljø- og Forsyningsudvalget, at regeringen ikke har planer om at pålægge biomasse en energiafgift, og at der heller ikke er planer om at indføre en særlig dansk certificeringsordning for biomasse.

De eksisterende certificeringsordninger er tilstrækkelige

Ministeren påpeger, at der alt andet lige vil være flere omkostninger ved at indføre en særlig dansk certificeringsordning for biomasse end ved at bygge videre på de eksisterende internationale certificeringsordninger. Han mener, at i det omfang eksisterende certificeringsordninger matcher de nye lovkrav om bæredygtighed, vil virksomhederne kunne bruge certificeringsordningerne til at dokumentere, at de overholder kravene.

Dansk Skovforening har arbejdet for, at kravene kommer til at minde om de allerede praktiserede i brancheaftalen, og byder det velkommen, hvis regeringen bygger oven på det eksisterende brugbare system.

Afgift på biomasse kan ikke betale sig

Skatteministeriet har udtalt sig i forhold til muligheder og konsekvenser ved at pålægge afgift på biomasse. De har nogle erfaringer fra dengang det ved Energiaftale 2012 blev aftalt at indføre en energiafgift på biomasse for VE-brændsler. Afgiften blev søgt indført i 2013-2014, men blev ”tilbagerullet”. På trods af de fastsatte bagatelgrænser m.v. blev det vurderet, at ca. 20-25.000 virksomheder skulle registreres for afgiften, hvilket ville medføre en betydelig administrativ byrde for erhvervslivet.

En løsning på de praktiske afgrænsningsvanskeligheder, kunne være at fastlægge en afgiftsmodel, hvor det kun er større anlæg, der omfattes af en afgift. En sådan afgrænsning kan dog være vanskelig at indføre i overensstemmelse med EU-retten. En afgiftsmodel, som kun omfatter større anlæg, vil desuden indebære en skævvridning af brændselsvalget, da kollektiv opvarmning med biomasse vil blive dyrere end individuel opvarmning med afgiftsfri biomasse. Dette vil indebære et ineffektivt energisystem med øget udbredelse af brændeovne m.v. på bekostning af mere energieffektiv varmeproduktion fra fjernvarme, ligesom det vil øge luftforureningen, idet partikeludslippet er væsentlig højere fra individuelle anlæg end fra kollektive. En afgift på biomasse i store værker vil øge varmepriserne på store dele af fjernvarmen.
Endelig bemærkes det, at en afgift på biomasse skal ses i sammenhæng med det samlede varmesystem. Da afgiften vil øge den økonomiske tilskyndelse til at anvende fossile brændsler frem for CO2-neutral biomasse, vil det dermed øge de samfundsøkonomiske omkostninger ved at indfri 70 pct.-målsætningen.”

Ministeren konkluderer, at regeringen ikke har aktuelle planer om at indføre en særlig afgift på biomasse.

Lokal flis fra Fyn til Fynsværket

Udmeldingen må blive godt modtaget på Fynsværket. De har netop vedtaget, at de også i fremtiden vil anvende lokalt produceret flis i deres varmeforsyning. De lukker Dalumværket, men bygger et nyt og større anlæg som erstatning. Flisen bliver en del af en større portefølje af forsyningskilder. Fynsværket vil udskifte kullene med varmepumper, flisanlægget, anvendelse af overskudsvarme, elkedler og et stort damlager samt en smule gas.

Fynsværket er netop et godt eksempel på, hvordan anvendelsen af forskellige teknologier kan supplere hinanden. Når der er overskud af el fra vindmøllerne kan de gemme energien i deres damlager, og når når vinden ikke blæser kan fliskedlen dække behovet sammen med varmepumperne.