Regeringen vil bruge skovene i indsatsen for et bedre klima

Regeringen har præsenteret det nye klima- og luftudspil ”Sammen om en grønnere fremtid”. Det består af 38 konkrete forslag til en grønnere fremtid herunder forslag om CO2-optag og –oplagring. Der er fortsat plads til forbedringer.

Regeringen foreslår i udspillet en øget forskningsindsats for CO2-optag og lagring. Regeringen vil afsætte 100 mill.kr. til en dansk forsknings- og udviklingsindsats inden for dette emne. Indsatsen vil blandt andet rette sig mod biologisk optag af atmosfærens CO2 i skove og i jord. Regeringen forventer, at det vil give forskningsinstitutioner og virksomheder fodfæste på et nyt globalt vækstområde.

Regeringen vil også gøre øget brug af ændringer i anvendelsen af skovene som led i klimaindsatsen, idet Danmark frem mod år 2030 har mulighed for at medregne forbedringer i kulstofbalancen i jord og skov. Vi finder det positivt at regeringen anerkender og vil udvikle skovenes evne til at optage og binde atmosfærisk CO2 som en del af indsatsen for at modvirke klimaforandringer.

Opgørelsen af CO2-optag i jord og skov er yderst komplekst, og regeringen vil igangsætte en analyse, der skal forbedre opgørelsesmetoderne, så man mere målrettet kan øge optaget af CO2.

Det er meget positive tiltag.

Forbedringsmuligheder

Men der er plads til forbedringer i regeringens oplæg. Dansk Skovforening savner i regeringens udspil et forslag om klimavenligt byggeri. Der er efter vores opfattelse et meget stort potentiale i øget anvendelse af træ i byggeri. Dels sker der et varigt oplag af CO2, dels sker der substitution af andre og mere energikrævende byggematerialer.

Konferencer om CO2-optag og lagring

Regeringen vil i november afholde en konference om CO2-optag og lagring, hvor eksperter og beslutningstagere bringes sammen for at lægge mulige spor for videre handling på dette område. Konferencen vil berøre både de teknologiske og de biologiske metoder, der findes til at optage og lagre CO2.

Dansk Skovforening afholder den 11. oktober 2018 en konference på Christiansborg med titlen ”Skovenes og skovbrugets bidrag til Danmarks Klimaplan”. Her vil vi præsentere politikerne for de store muligheder skovene og en øget dansk træproduktion og –forbrug har for at realisere visionen for et fossilfrit samfund og en dæmpning af klimaforandringerne. Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen samt Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt deltager begge i konferencen med deres bud på skovens rolle i regeringens klimaplaner.

Herunder er et link til omtale af konferencens program og de indlæg, der vil blive fremlagt.

Download

Hent og læse omtale af konferencen ”Skovenes og skovbrugets bidrag til Danmarks Klimaplan" som PDF-fil: