Regeringens lovprogram kan påvirke skovene voldsomt

Regeringen har netop udsendt deres lovprogram, og vi har trukket de for skovene mest relevante forslag frem.

Ændring af boafgiftsloven fra 5 til 15%

Regeringen vil tilbagerulle den tidligere regerings lempelse af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af familieejede virksomheder, så bo- og gaveafgiften igen kommer til at være den samme for overdragelse af andre erhvervsvirksomheder og andre aktiver.

Forslaget er dybt skadeligt for alle familieejede virksomheder i Danmark, og skovbruget er særlig hårdt ramt, da der i skovene er bundet meget store værdier med et lavt afkast.

Ejendomsvurderingsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven skal præciseres

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer og præciseringer af lovgivningen på ejendomsvurderingsområdet for at forenkle og effektivisere vurderingsarbejdet og sikre sammenhæng mellem lovgivning og systemunderstøttelse.

Dansk Skovforening har skrevet til Folketingets Skatteudvalg med henblik på at få ændret en række elementer i den nye vurderingslov. Elementer, som i dag vil modvirke flere andre politikområders hensigt.

Lov om klima skal sikre 70% reduktionsmålet for CO2

Lovforslaget har til formål at indføre bindende delmål og bindende langsigtede klimamål. Forslaget vil indeholde mål om reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990. Klimarådet skal bistå regeringen i at afgøre, hvilke reduktionsmål og virkemidler, der sikrer, at Danmark lever op til Parisaftalens temperaturmål. Klimarådet har netop udgivet en rapport om rammer for dansk klimapolitik, hvor de kommer med input til den nye klimalov.

Skovene og skovrejsning vil få en central placering i denne nye lov, idet skovene er et effektivt middel til optag og lagring af CO2 samtidig med varig oplagring i bygninger m.m.

Det er vigtigt, at vi også får fokus på lagring af CO2 i træprodukter og bygninger samt substitutionseffekten når det fortrænger fossiltunge materialer som stål og beton.

Ændring af lov om miljøbeskyttelse vil begrænse brugen af brændeovne og pejseindsatser

Lovforslaget vil begrænse partikelforureningen fra brændeovne og pejseindsatse. Begrænsningen forventes at ske ved en indsats over for de ældre brændeovne og pejseindsatse, hvorfra den største partikeludledning kommer. Det må forventes, at der samtidig gives kommunerne en mulighed for helt at forbyde anvendelsen af brændeovne og pejseindsats i de større byer.

Ændring af lov om naturbeskyttelse med forbud mod sprøjtning i §3 områder

Lovforslaget har til formål at styrke beskyttelsen af naturområder og levesteder for vilde dyr og planter til gavn for den biologiske mangfoldighed i Danmark, f.eks. ved at indføre et forbud mod sprøjtning og gødskning af arealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Efter de gældende regler har sådanne arealer kunnet sprøjtes og gødskes i samme omfang som var gældende forud for naturbeskyttelsesloven fra 1992. Konsekvensen af et forbud er bl.a., at mange græsningsenge vil blive uinteressant for græsning i fremtiden, da næringsindholdet vil blive forringet. Dette vil skade de eksisterende naturværdier på disse arealer.