Regeringens naturplan anerkender skovejernes indsats

Her er de vigtigste elementer for skovene i regeringens Naturplan Danmark.

Så kom regeringens med spænding imødesete plan og mål for naturen i Danmark – Naturplan Danmark.

Planen er ambitiøs, og gennemførelsen vil afhænge af de kommende frivillige instrumenter som skal give lodsejerne incitamenter til at øge naturindholdet på deres ejendom yderligere.

Regeringens vision

Visionen er at Danmark i 2050 er et grønnere land med en mere mangfoldig natur. Særligt den internationalt beskyttede natur, de større skove, nationalparkerne og de vigtigste levesteder for truede arter, også i havet, er bundet tættere sammen.

Til gennemførelsen af planen har regeringen fastsat tre indsatsområder:

 • Mere plads og mere sammenhæng i naturen: Der skabes større og bedre naturområder, der hænger bedre sammen, så vilde dyr og planter i højere grad kan sprede sig.

 • Styrket indsats for vilde planter og dyr: Regeringen iværksætter målrettede initiativer for truede og sjældne arter, men også for at styrke naturens mangfoldighed generelt.

 • Bedre muligheder for fællesskab gennem naturoplevelser og friluftsliv: De fleste danskere besøger naturen, ofte sammen med andre. Det skal der skabes flere og bedre muligheder for, blandt andet gennem lokale partnerskaber.

Grundstenen i Naturplan Danmark bliver et grønt Danmarkskort som både skal være den strategiske ramme for naturpolitikken og et konkret kort der viser hvor den eksisterende værdifulde natur er og hvor ny natur kan skabe sammenhæng.

Skovene kommer til at spille en vigtig rolle i Naturplanen som samtidig er Danmarks plan for opfølgning på de internationale aftaler om at standse tilbagegangen af i den biologiske mangfoldighed senest i 2020.

Frivillighed bliver et centralt element

Regeringen lægger vægt på at en stærk naturpolitik skal kunne forenes med erhvervsudvikling og vækst og at der skal være opbakning fra både organisationer, stat, kommuner, landmænd, skovejer m.fl. til en indsats der giver mening lokalt.

Et af de vigtigste instrumenter er her at naturindsatsen på private arealer skal baseres på frivillighed.

Indsatsområde 1: Mere plads og mere sammenhæng i naturen

Den eksisterende natur skal bindes bedre sammen og for at finde frem til de mest egnede arealer i naturplanlægningen, stiller regeringen et nyt biodiversitetskort til rådighed. Kortet fortæller hvor naturen findes og hvor truede eller sårbare arter lever. Alt sammen baseret på eksisterende viden.

Natura 2000-områderne vil fortsat have høj prioritet. Regeringens målsætning er at øge naturværdien på ca. 7.000 hektar i skovene, primært inden for Natura 2000-områder gennem blandt andet naturvenlig skovdrift med hjemmehørende arter, græsningsskove og mere dødt ved.

Der skal skabes mere natur, herunder 3.400 hektar ny skov. Der er afsat 30 millioner til at plante ny statslig skov og det er ønsket at der skal etableres 2.800 ha privat skov på landbrugsjord.

Indsatsområde 2: Styrket indsats for vilde planter og dyr

For skovene og skovbruget er det vigtigt at naturplanen indeholder et løfte om at Miljøministeren inden nytår vil præsentere et nyt nationalt skovprogram. Det skal sætte retning for den danske skovpolitik fremover og fortsætte en bæredygtig udvikling af skovene. Således har regeringen som mål at 10 procent af det samlede skovareal skal have natur og biologisk mangfoldighed som det primære driftsformål i 2040.

I forhold til sikringen af biodiversiteten indeholder Naturplanen allerede konkrete regeringsmål:

 • Kortlægning og registrering af naturmæssigt særligt værdifulde private skove. Det bliver baggrund for en beskyttelsesindsats på disse arealer gennem frivillighed, fx urørt skov.

 • Der afsættes 10,5 millioner kr. til at gennemføre en konkret og fokuseret indsats for bedre biodiversitet i statens skove.

 • Der udlægges 500 hektar urørt skov som overgår til biodiversitetsskov. Halvdelen finansieres via tilskud til private skove, halvdelen ved at ophøre med skovdriften på arealer i statens skove.

 • Flere gamle træer og mere dødt ved i statens skove.

Statens skove skal gå forrest

Statens egne skove skal altså gå foran i sikringen af biodiversitet. På områder hvor videngrundlaget er mangelfulgt, vil regeringen sætte undersøgelser i gang på statens arealer. Således vil regeringen:

 • Gennemføre en undersøgelse der skal understøtte en systematisk udvælgelse af naturmæssigt særlig værdifuld skov i statens skove, herunder fx urørt skov. Der er afsat 3 millioner kr. til undersøgelsen.

 • Gennemføre en analyse af statens skove for at kortlægge hvilke arter og naturtyper der spiller en særlig rolle for at nå 2020-målet om at standse tabet af biodiversitet, herunder hvor beskyttelsen bør prioriteres geografisk og med hvilke konkrete virkemidler.

Skovforeningen finder det fornuftigt at indsatsen først besluttes endeligt når der ligger et tilstrækkeligt videngrundlag. Vi vil følge arbejdet tæt, så også den efterfølgende involvering af private skove kommer til at bygge på frivillige aftaler, betaling og velbeskrevne mål.

Derudover vil regeringen:
 • Sikre § 3-beskyttede arealer, også i skov, bedre gennem et forbud mod sprøjtning og gødning.

 • Lægge en national plan der skal målrette og prioritere den langsigtede indsats for de danske dyre- og plantearter.

 • Afsætte 10 millioner kr. til en særlig indsats for truede og sårbare arter.

 • Styrke indsatsen mod invasive arter blandt andet gennem overvågning, handelsforbud og bekæmpelse

En forudsætning for øget naturindsats på skovenes § 3 områder ved at forbyde gødskning og sprøjtning er at skovbrugets erhvervsvilkår samtidig forbedres på samme vilkår som landbrugets. Ellers efterlades skov- og naturejerne med nye ekstraregninger.

Indsatsområde 3: Bedre muligheder for fællesskab gennem naturoplevelser og friluftsliv

Regeringen lægger i planen vægt på at den danske natur er vigtig for befolkningens almene sundhed og trivsel. Naturplanen vil derfor også lancere Danmarks første friluftspolitik.

Naturplanen lægger ikke op til ændrede regler for adgang til naturen. Det tager Skovforeningens som udtryk for en vigtig anerkendelse af at målet om flere og bedre naturoplevelser for danskerne går via oplysning om mulighederne og samarbejde med skov- og naturejerne.