Reglerne for udsætning af fasaner, ænder og agerhøns er afklaret

De nye regler træder i kraft den 1. januar 2018. Ejere kan nu indgå nye aftaler med jægerne for de kommende år.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen har besluttet de nye regler for udsætning af fasaner, ænder og agerhøns fra den 1. januar 2018. Der er tale om en forlængelse af de hidtidige regler om at skov- og landbrugsejendomme kan udsætte fuglevildt mod at der gøres en samtidig indsats for at forbedre naturindholdet på den enkelte ejendom. De hidtidige regler er blevet ændret, så der kan udsættes op til 12 fasaner pr. ha, hvis ejendommen samtidig forpligter sig til at etablere permanente naturforbedringer.

Der er meget glædeligt at ministeren anerkender det store arbejde, hvor mange ejendomme gennem et fagligt professionelt arbejde har skabt både gode jagtmuligheder for jægerne og samtidig givet en håndsrækning til dyre- og plantelivet generelt i det åbne land. Nu er det lovmæssige grundlag sikret, så ejerne kan indgå nye aftaler med jægerne for de kommende år. I de seneste 10 år har der eksisteret regler for at udarbejdelse af såkaldte biotopplaner, hvor ca. 250 ejendomme har anmeldt aftaler og udsat op til 7 fasaner pr. ha.

Grundlaget for de nye regler er udarbejdet i en arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet, hvor rådets organisationer gennem det seneste år har udarbejdet det faglige grundlag for de nye regler, som skal afløse reglerne fra 2008. Vildtforvaltningsrådet afleverede den faglige indstilling til ministeren før sommerferien, og nu er det så blevet omsat til regler. Vi glæder os over det konstruktive arbejde i Vildtforvaltningsrådet, hvor interessenterne har haft lejlighed til at deltage og få indført forbedringer, som gavner både lodsejere, jægere og andre naturbrugerne generelt.

Læs mere om reglerne på Miljøministeriets hjemmeside.

Den nye ordning er endnu ikke helt færdigbeskrevet. Biotopplankravene skal justeres, og det arbejde behandles i en arbejdsgruppe, hvor også Skovforeningen er repræsenteret.

Vi har måttet acceptere at alle udsætninger fremover skal anmeldes, så datagrundlaget bliver mere sikkert. Parallelt ønsker vi at der i de kommende år arbejdes videre med indsamling af fakta om udsætningernes effekter på natur og miljø, så vi løbende får et bedre grundlag for at skabe gode rammer for jægerne og for den driftsaktivitet, som jagten udgør for skov- og landbruget. Derfor er det også vores hensigt fortsat at udvikle mærkningsordningen Bæredygtig Jagt, som vi opfordrer jagtvæsener til at tilslutte sig. Læs mere på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.