Renere drikkevand med kompensation til lodsejerne

Bred politisk aftale pålægger kommunerne at gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål og indgå aftaler med lodsejerne. Skovarealer skal sikres samme muligheder for erstatning som landbrugsarealer.

Den nye brede politiske aftale om at sikre rent drikkevand fra undergrunden er en tillægsaftale til pesticidstrategi 2017-2021. Kommunen skal for de undersøgte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) indgå aftale med lodsejerne om at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet, hvor det er nødvendigt. Der ydes som udgangspunkt fuld kompensation for driftsmæssige tab.

Hovedpunkterne i aftalen er:

  • At reducere risiko for nedsivning af pesticider i BNBO.
  • At følge Vandpanelets anbefalinger om screeninger for flere stoffer i grundvandsovervågningen.
  • At styrke indsatsen for at modvirke resistens.
  • At forbyde salg af koncentrerede pesticider til ikke-erhvervsmæssigt brug.

Reduktion af risiko for nedsivning af pesticider

Aftaleteksten tager udgangspunkt i reduktion af risiko for nedsivning af pesticider på landbrugsarealer. Her nævnes tiltag som flytning af boring, omlægning til økologi, lokalt sprøjteforbud eller opkøb af jorden.

Kompensationen for tiltagene skal finansieres af vandforbrugerne, der derfor kan forvente en stigning på 8-12 kr. om året for en gennemsnitlig husstand.

Kommunerne har til og med 2022 til at gennemføre gennemgangen af områderne, der har et samlet areal, der er cirka dobbelt så stort som Samsø. Hvis aftalerne ikke har den ønskede effekt, er partierne bag aftalen enige om at indføre et generelt sprøjteforbud i de boringsnære beskyttelsesområder.

Skovene kan også blive pålagt begrænsninger

Der findes en del vandboringer i skove, og det kan blive relevant for nogle skovejere at indgå aftale med kommunen. Det er vores erfaring fra tidligere aftaler omkring vandboringer at skovene har svært ved at opnå en fornuftig erstatning for et sprøjteforbud, da skovene generelt betragtes som gode for grundvandet. Det ændre dog ikke på at et sprøjteforbud er en begrænsning i driften og at skovejerne skal have erstatning for driftsrestriktioner på lige fod med landbruget.

Har du skovarealer der ligger i et boringsnært beskyttelsesområde skal du derfor være opmærksom på om du bliver kontaktet af kommunen i perioden frem til 2022.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med indgåelse af aftale og beregning af erstatningsbeløb står vi klar til at hjælpe. Læs mere om vores rådgivning.