Revideret FSC standard i høring

FSC Danmark har efter mere end 4 års arbejde sendt deres udkast til revideret skovstandard i høring. Læs Skovforeningens bemærkninger.

FSC Danmark har i godt 4 år arbejdet på en revision af den danske FSC standard. Kort inden jul sendte FSC standarden i høring med frist for bemærkninger den 14. februar 2017.

FSCs arbejdsgruppe vil herefter gennemgå og opdatere standarden. Standarden ventes godkendt sidst i 2017.

Læs mere om standarden og hent høringsmaterialet på FSC Danmarks hjemmeside. En kort omtale af standarden er også bragt i januar-nummeret af tidsskriftet Skoven.

Skovforeningens deltagelse

Skovforeningen, ved Ditlev Berner, har deltaget i den arbejdsgruppe, som har udarbejdet forslaget.

Skovforeningen gik ind i arbejdet med det formål, at standarden blev:

  • Bæredygtig. Det vil sige, at standarden skal beskrive en skovdrift, som beskytter og udvikler skovenes produktion af gavntræ, biodiversitet, oplevelser, rent grundvand og mange andre værdier – og som muliggør, at kommende generationer kan nyde godt af disse værdier i mindst samme omfang som vores generation.
  • Rummelig og billigere end nu. Danske skoves omkostninger ved at blive certificeret er tilsyneladende større end for skove i andre lande. Skovforeningens mål er, at revisionen gør det billigere for danske skove at blive certificeret, så de kan konkurrere på lige vilkår med skovene i vore nabolande.

FSC er et tungt system, hvor alle principper og kriterier er internationalt fastlagt gennem  konsensusbeslutninger mellem de 3 kamre: Økonomi, Social og Miljø. Ved oversættelsen af den internationale standard til nationale forhold kan disse principper og kriterier ikke ændres. Til gengæld indeholder standarden et tredje lag kaldet generiske indikatorer. Her er der mulighed for, at tilpasse forholdene til eksempelvis danske forhold.

Dette giver nogle store udfordringer i udarbejdelsen af en ny dansk FSC standard, da det kræves at de nationale tilpasninger skal accepteres af alle kamrene i den nationale arbejdsgruppe. Det har været en opgave alle parterne i arbejdsgruppen har været indstillet på at få løst gennem en konstruktiv indsats og rigtig mange timers arbejde.

På mange måder er standarden blevet mere tilgængelig. Men der er stadig en række forhold, som Skovforeningen mener vil være en barriere for at private skovejere vil vælge at lade sig FSC-certificere.

Krav om kædeansvar fik Skovforeningen til at udtræde af FSC-arbejdsgruppen

I juni 2016 valgte Skovforeningen imidlertid at trække sig fra arbejdsgruppen, selvom den langvarige indsats havde gjort en forskel, og vores målsætning var indenfor rækkevidde.

Årsagen til vores beslutning var, at FSC international i starten af 2016 indførte et ufravigeligt krav om, at de løn- og arbejdsvilkår, der gælder i danske overenskomster skal følges for alle, som arbejder i en FSC certificeret skov i Danmark. Kravet gælder også for eventuelle entreprenører og deres leverandører. Som for alle øvrige krav i standarden, er det skovejerens ansvar, at dette bliver overholdt. En slags kædeansvar. Dog med den begrænsning, at skovejeren ikke kan afkræves økonomisk erstatning fra en medarbejder hos en underleverandør.

Kravet om kædeansvar i entreprisekontrakter er et varmt politisk emne i mange brancher og indgår i forhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter. Hidtil er det ikke blevet en realitet i disse forhandlinger.

Vi mener, at FSC skovstandarden skal baseres på de aftaler og den nationale lovgivning, der ligger til grund for det danske overenskomstsystem. Altså aftaler indgået mellem arbejdsmarkedets parter kombineret med lovgivningens regler for anvendelse af udenlandsk arbejdskraft. Vi ønsker ikke at fravige overenskomstsystemets 100-årig lang tradition på det område. Vi ønsker ikke at medvirke til en fravigelse fra den model, som har skabt et unikt og fleksibelt dansk arbejdsmarked.

Derfor er det principielt, og helt afgørende for Skovforeningen, at det princip kan rummes i en dansk FSC-standard.

Andre barrierer der skal løses

Ud over arbejdstagerrettighederne er der også andre krav i standarden, som enten skal præciseres eller blødes op, før Skovforeningen vil kunne anbefale FSC-standarden til danske skovejere:

  • Kravet om bestemte omdriftsaldre/måldiametre (5.2.1) er for statisk. Markedet kan hurtigt ændre sig, og det skal være muligt for ejeren at kunne tilpasse sig markedet.
  • Forbud mod sommerskovning i beskyttelseszoner på 20-500 meter omkring redetræer for 30 særligt følsomme arter (6.4.4) skal modificeres, således at det er muligt, at fastsætte zonen i det enkelte tilfælde ud fra faglig viden, terræn, beliggenhed etc.
  • Krav om minimumsbrede af både indre og ydre skovbryn på en bredde, der svarer til den maksimale træhøjde i skoven ved den optimale omdriftsalder (indikator 6.6.5) kan betyde, at særligt små skove begrænses væsentligt i deres driftsareal. Der er ingen faglige argumenter for en fast bredde af skovbryn. Der bør anvendes samme formulering som i vejledningen til skovloven.
  • Forbud mod ny-dræning og krav om genoprettelse af naturlighydrologi ved kulturetablering (6.7.2 og 6.7.3) vil de facto føre til en nye driftsbegrænsninger, som vil påvirke økonomien negativt.
  • Det er svært at gennemskue om ensaldrende løvtræbevoksninger efter afdrift må konverteres til nål, hvis man i øvrigt opfylder kravet om andel med hjemmehørende arter ( 6.9.1 og 6.10.1 i kombination med 10.2.1 og 10.2.2). Det vil være meget værdifuldt for det økonomiske element, at kunne konvertere ensaldrende løvtræbevoksninger til fx nål, så længe kravet om de 65%/25% med hjemmehørende arter på hhv. gode og dårlige jorde er opfyldt.
  • Definition af plantager bør præciseres i forhold til de tilfælde, hvor naturlig skov er omlagt efter 1994.
  • Det er svært at acceptere den brede definition af områder og biotoper, som skal beskyttes og plejes (HCV3). Skovforeningen finder, at niveauet med nøglebiotoper bør udgå, da HCV 3 handler om sjældne, truede eller udryddelsestruede økosystemer, habitater eller refugier.

Derudover er kravet til dokumentation og administration fortsat højt, selvom der er arbejdet på at få den administrative byrde bragt ned. Der bør sikres en mindre bureaukratisk løsning for mindre skove, som også tilpasses den intensitet, der er i skovdriften.

Skovforeningen vil udarbejde et høringssvar til FSC Danmark, hvor vi begrunder vores bemærkninger.