Risiko for tab af skovnatur uden for EU grænser kan mindskes ved øget dansk skovrejsning

Nyt studie konkluderer at gennemførelse af EU's biodiversitetsstrategi vil reducere den fremtidige produktion af træprodukter i EU med over 40 % i år 2050, hvilket vil øge importen af træ fra lande uden for EU. Øget skovrejsning i Danmark kan sikre en bæredygtig produktion af træ.

Den føderale tyske regerings forskningsinstitut for bæredygtig udvikling inden for landbrug, skovbrug, træ og fiskeri (Johann Heinrich von Thünen Instituttet) har netop udgivet et studie med interessante fremtidsperspektiver på EU niveau for skovenes produktion af træprodukter.

Studiet som er udarbejdet ved brug af FAO’s Global Forest Products Model, konkluderer at, gennemførelse af nøgleelementerne i EU’s biodiversitetsstrategi for 2030 med øget udtag af skovarealer til biodiversitet vil reducere den fremtidige produktion af træ til træindustrien i EU’s 27 medlemslande med 42 % i år 2050.

Lækage gennem intensiveret skovdrift i lande udenfor EU

Thünen Instituttet forventer at den reducerede træproduktion vil blive kompenseret ved øget import af træprodukter fra lande uden for EU samt ved øget anvendelse af alternativer til træ. Mere specifikt forventes 26% af den nedsatte træproduktion i EU at komme fra USA, 12% fra Rusland, 9% fra Canada og 8% fra Brasilien.

Thünen Instituttet påpeger samtidig at den øgede træimport risikere at føre til øget tab af biodiversitet i skovområder i træprodukternes oprindelseslande uden for EU. Særligt i lande med manglende traditioner for bæredygtig skovforvaltning og højt skovrydningstryk og med mangel på effektive offentlige institutioner.

Derfor pointeres det det ud fra et globalt perspektiv, at et sådan tab af biodiversitet potentielt vil udligne opnåede biodiversitetsgevinster i EU-landene.

Dansk skovrejsning en del af løsningen

Flere skove vil producere mere træ og derfor vil øget dansk skovrejsning kunne bidrage med flere træprodukter, hvis det gøres intelligent. Allerede i 1989 satte et bredt flertal i Folketinget det mål, at Danmarks skovareal skal fordobles i løbet af cirka 100 år, således at skovarealet kommer til at dække 25 % af Danmarks areal, blandt andet for at der kan produceres mere træ.

Med den lave selvforsyningsgrad af træ i Danmark på blot 30% vil danske virksomheder i fremtiden kun opleve øget konkurrence om træressourcerne på det europæiske og globale marked, når landene omkring os nedsætter deres produktion ved at tage skovarealer ud af drift og det globale træressourceforbrug blot fortsætter med at stige.

Sætter vi derfor turbo på skovrejsning med fokus på træproduktion i Danmark, kan det bidrage til at løse et europæiske og dansk problem.
Derfor er det også positivt, at dagens førstebehandling af regeringens lovforslag til en Klimaskovfond viste, at der er bred opbakning til en Klimaskovfond med det primære formål at bidrage til at nå de danske klimamål.
Jo før der bliver sat skub i skovrejsningen, jo før kan de nye skove stå klar til at levere træ til træindustrien.