Så blev Skovpolitisk Udvalg nedsat

Miljøministeren har i dag nedsat det længe ventede skovpolitiske udvalg. Skovforeningen er glad for at udvalget kommer i gang, men savner at kommissoriet forholder sig direkte til skovenes fundamentale og akutte problem: De er ikke økonomisk bæredygtige.

Miljøminister Karen Ellemann har i dag nedsat det længe ventede skovpolitiske udvalg. Det skete med nedenstående pressemeddelelse fra Miljøministeriet og tilhørende kommissorium.

Pressemeddelelse fra Miljøministeriet

Benyttelse og beskyttelse skal gå hånd i hånd i skovene

Miljøminister Karen Ellemann (V) har netop udpeget Erik Bisgaard Madsen, prodekan for forskning ved LIFE, til at stå i spidsen for det nye Skovpolitiske Udvalg. Udvalget skal sikre, at de danske skove udvikles i en retning, hvor benyttelse og beskyttelse går hånd i hånd.

– Jeg er glad for, at Erik Bisgaard Madsen vil tage opgaven på sig, fordi han har solid erfaring fra både forskning og erhvervsliv. Netop den kombination er uhyre vigtig, når vi skal tackle de udfordringer, som skovene står over for. Der er rigtig mange ønsker til, hvilke goder skovene skal levere til samfundet. De skal give muligheder for friluftslivet og bidrage til folkesundheden, de skal hjælpe til med at løfte klimaudfordringen og ikke mindst skal skovene til stadighed bidrage til et varieret dyre- og planteliv, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Skovpolitisk Udvalg kommer til at bestå at repræsentanter fra både offentlig og privat skov med både erhvervs- og friluftsinteresser. Der bliver nu afsendt invitationer til de relevante organisationer om deltagelse i udvalget.

Jeg ønsker at få en koordineret planlægning for Danmarks skove, hvor benyttelse og beskyttelse går hånd i hånd. Det er vigtigt, at både erhvervet og naturorganisationer bidrager til dette vigtige arbejde. Jeg ser frem til at modtage udvalgets anbefalinger, som vil være et vigtigt bidrag til en fremtidssikret skovpolitik, siger Karen Ellemann.

Det skovpolitiske udvalg kommer til at bestå af 17 medlemmer, der repræsenterer alle interesser indenfor skovbruget – både erhverv og interesseorganisationer. Det forventes, at udvalget starter arbejdet inden sommerferien, og at udvalgets anbefalinger er klar i starten af 2011.

KOMMISSORIUM for skovpolitisk udvalg
Indledning

Det Nationale Skovprogram fra 2002 danner rammen for regeringens nuværende skovpolitik. Skovprogrammet blev tilvejebragt gennem konstruktiv dialog mellem skovejere, brugere og interesseorganisationer. Skovprogrammet fokuserer på bæredygtig skovdrift – herunder at finde en balance mellem økologiske, økonomiske og sociale forhold. Det seneste skovpolitiske udspil fra regeringen er fra 2005, hvor skovbrugets økonomiske rammevilkår blev forbedret efter stormfaldet i 2005.

Skovene skal, uanset ejerforhold, opfylde samfundets behov for natur- og grundvandsbeskyttelse samt give muligheder for friluftsliv. Hertil kommer at skovene er erhvervsvirksomheder, der sælger gavn- og energitræ og udbyder jagt.

Siden 2002 er der kommet yderligere fokus på klimaproblematikken, herunder på hvordan samfundets CO2-udledning kan reduceres. Skovene kan bidrage til dette både ved øget anvendelse af træ til energiformål og ved at binde CO2 i træ og træprodukter. Af Aftale om Grøn Vækst fremgår det, at der frem mod 2015 vil blive etableret ca. 800 ha ny bynær skov og ca. 6.900 ha ny privat skov. Det fremgår også at der vil blive gjort en målrettet indsats i Natura 2000-områder i form af tilskud til naturpleje- og forvaltning af private og offentlige arealer. En del af Natura2000 arealerne ligger i skove.

Det vurderes derfor, at der er behov for at drøfte skovenes formål ud fra en helhedsbetragtning med skovbrugserhvervet og andre interessenter, herunder bl.a. tilknyttet industri og grønne organisationer.

Udvalgets opgave

Det Skovpolitiske Udvalg skal kortlægge og analysere mulighederne for at opfylde de flersidige formål for skovbruget i Danmark. Det skal ske med udgangspunkt i følgende målsætninger:

 • Fastholde og udvikle skoven som et velfærdsgode, hvor befolkningen sikres muligheder for friluftsliv og naturoplevelser i skoven.
 • Fastholde og udvikle skovenes potentiale i forhold til at bidrage til klima- og miljømål.
 • Fremme bæredygtig skovdrift såvel globalt, regionalt (Europa) som i Norden og Østersø-området.

Udvalget skal på den baggrund komme med en række anbefalinger til, hvordan samfundets interesser i private og offentlige skove, ud fra en helhedsvurdering, kan imødekommes.

Udvalgets arbejde kan fx omfatte forslag til hvordan skovene kan bidrage til at løse klimaudfordringerne (biomasseproduktion og skovrejsning). Og til hvordan friluftslivet (adgang og faciliteter) kan udvikles. Forslagene skal balanceres i forhold til de beskyttelseshensyn, der er i de danske skove og i forhold til, at skovene er erhvervsvirksomheder. Nye forslag til virkemidler kan ligeledes indgå i udvalgets arbejde.

Udvalgets afrapportering og anbefalinger kan danne baggrund for et revideret Nationalt Skovprogram. Indsatserne i et revideret Nationalt Skovprogram skal kunne gennemføres inden for Miljøministeriets eksisterende økonomiske rammer.

Organisering af det skovpolitiske udvalg

Det skovpolitiske udvalg sammensættes af repræsentanter fra skovbrugets primære interessenter, og formanden udpeges af miljøministeren. Udvalget vil i alt få 17 medlemmer.

Udvalgets formand:

 • Erik Bisgaard Madsen, prodekan for forskning ved LIFE, Københavns Universitet

Udvalgets medlemmer:

 • Repræsentanter for jordbruget (Dansk Skovforening, Skovdyrkerforeningerne, Hedeselskabet, Landbrug & Fødevarer)
 • Repræsentanter for skovrelateret industri (Træets Arbejdsgivere og Dansk Træforening)
 • Repræsentanter for myndigheder (Skov- og Naturstyrelsen)
 • Repræsentanter for Skov & Landskab, Københavns Universitet samt DMU, Århus Universitet.
 • Repræsentant for Kommunernes Landsforening
 • Repræsentanter for natur-, miljø- og brugerorganisationer (Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet samt fællesrepræsentant for WWF, Nepenthes og DOF)
 • 3 personer udvalgt af Miljøministeren

Udvalget organiserer selv sit arbejde med sekretariatsbistand fra Skov- og Naturstyrelsen.

Tidsplan

Udvalgets arbejde skal afsluttes med en rapport med anbefalinger til miljøministeren primo 2011.

Skovforeningens kommentar

Skovforeningen er glad for at det skovpolitiske udvalg nu kommer i gang og at skovpolitik endelig kommer på dagsordenen i Danmark. Vi glæder os til at få analyseret og synliggjort de mange og store muligheder som skovene kan tilbyde samfundet hvis samfundet sammen med skovejerne investerer i skovene.

I udvalgets kommissorium savner vi at Miljøministeren forholder sig direkte til skovenes fundamentale og akutte problem i Danmark:

Danmarks skove er ikke økonomisk bæredygtige, og skovbruget taber arbejdskraft og faglig viden. Det vil ramme skovenes sundhed, produktionen af træ og udviklingen af naturværdier og frilufts- og sundhedstilbud til befolkningen. Skovrådets formand har givet tre eksempler blandt mange, og vi er helt enige i dem:

 • “Ødelæggende skadedyrsangreb truer vores skove som følge af klimaforandringer og globalisering. Alt hvad Danmark kan stille op afhænger af én eneste faktor: Faglig viden. Fra forskning i skadedyrenes biologi til velbegrundede anbefalinger for praktisk skovdyrkning. De danske skoves sundhed, intet mindre, afhænger af, at denne videnkæde ikke brydes. Fagfolk må ikke forsvinde, og der bliver hårdt brug for nye kvalificerede unge forskere og skovdyrkere. På dette område og på mange andre områder i skovbruget.

 • Træ dækker i dag 43 % af Danmarks forbrug af vedvarende energi. Det er langt den største kilde, langt mere end fx vindmøller og solceller. Energistyrelsen har netop fremskrevet forbruget at træ til energi i 2020 til det dobbelte af niveauet i dag, mens væksten i vindenergien, som der investeres store ressourcer i, kun er på 40 %. Og skovene kan godt levere træet uden at gå på kompromis med alle skovenes andre værdier og leverancer. Men det kræver investeringer i skovene og i faglig viden (forskere og skovdyrkere).

 • Måske mest paradoksalt: Den vanskelige omstilling til mere naturnær skovdrift (målsætning nummer 1 i det nationale skovprogram), som er i gang i mange danske skove, kan ende galt både økonomisk, økologisk og socialt på grund af manglende faglig viden og ressourcer til praktisk opfølgning.”

Kommissoriet for det skovpolitiske udvalg nævner hverken skovenes økonomi eller forskning eller uddannelse. Men vi kan ikke se hvordan udvalget kan komme uden om disse fundamentale problemer for bæredygtig skovdrift i Danmark i 2010.

Så vi håber og tror at det skovpolitiske udvalg vil adressere disse fundamentale problemer, uanset at regeringen ikke nævner dem direkte i udvalgets kommissorium.