Sådan gik Dansk Skovforenings medlemsmøder om randzoner og natur

Skovforeningen fik mange synspunkter fra medlemmerne om øget produktion af biodiversitet og om hvordan samfundet kan og bør betale for biodiversiteten.

Skovforeningen har afholdt medlemsmøder i Jylland (2 møder, 31. oktober ) og på Sjælland (2. november).

Møderne havde to formål: Dels at rådgive medlemmerne om den nye randzonelov og især om offentlig adgang. Dels at høre medlemmernes synspunkter om betaling for øget produktion af naturværdier da der er politisk pres for at øge skovenes biodiversitet.

Skovforeningen fik mange synspunkter om øget produktion af biodiversitet, og det var gennemgående at det skal ske gennem individuelle aftaler og mod betaling.

Skovforeningen blev rådet til at være varsom med at indgå aftaler på hele skovbrugets vegne. Sådanne aftaler bør kun anvendes ved langsigtede løsninger på fx generationsskifteområdet eller ved krav om generelle virkemidler til øget biodiversitet, fx mere dødt ved eller særlige zoner langs vandløb og søer.

Der var enighed om at alle natur- og biodiversitetsmæssige tiltag og elementer skal prissættes og at dette skal ske på markedsvilkår.

Der blev også foreslået godtgørelsesmodeller i situationer hvor samfundet ikke i øjeblikket har penge til at betale for de ønskede foranstaltninger.

Skovforeningen siger stor tak til medlemmerne der deltog på møderne og for de forslag og synspunkter vi modtog. Medlemmernes ideer og gode råd er vigtige for bestyrelsens forberedelse af forslag til politikerne der snart skal udarbejde en Naturplan Danmark.

Og vi opfordrer medlemmerne til at søge råd hos os om hvordan den offentlige adgang til randzonerne kan styres.