Sådan kan politikerne løse brændeafgiftens problemer

Undtag alt brænde fra afgift. Så er der ingen problemer med EU, og miljøet, skovene og landdistrikterne slipper for brændeafgiftens negative konsekvenser. Og statens tab af indtægter bliver langt, langt mindre end politikerne har fået at vide.

Brændeafgiftens problemer

Regeringen vil lægge afgift på alle brændsler til rumvarme, herunder sankebrænde fra skovene.

Det er så mærkværdigt at skatteminister Holger K. Nielsen på et samråd 17. januar indrømmede at han selv var ved at “falde ned af stolen da han hørte om det første gang”. Der er store problemer med afgiften, blandt andet nævnte ministeren at det vil give grå hår og tics i skatteministeriet at skulle administrere og kontrollere en punktafgift på Danmarks 25.000 skovejendomme og alle de andre kilder til brænde.

Skovforeningen forudsiger også mange andre problemer med en afgift på brænde i det hele taget:

  • Øget grænsehandel
  • Øget CO2-udledning
  • Dyrere at bo i landdistrikterne
  • Øget marked for sort brænde
  • Øget afbrænding af urent træ
  • Forringet pleje af skovene.

På samrådet erklærede skatteministeren at regeringen vil undtage sankebrænde fra afgiften – hvis EU vil acceptere det. Der er dog endnu ikke er sendt en ansøgning til EU-kommissionen.

Skovforeningens forslag til løsning

Eventuelle indvendinger fra EU imod at undtage sankebrænde fra afgiften skulle begrundes i konkurrenceforvridning mellem dansk og importeret træ fordi udenlandsk sankebrænde næppe sælges til danske husstande.

Men der er ingen konkurrenceretslige problemer i at undtage en miljø- og klimavenlig energiform for en punktafgift, så længe udenlandske og danske producenter behandles ens. Derfor har fx Tyskland, Frankrig og Polen meget lavere moms på brænde end på andre energiformer.

Så alle de negative konsekvenser ved en brændeafgift vil blive løst hvis de private husholdningers køb af brænde helt fritages for den nye forsyningssikkerhedsafgift.

Og staten får fortsat de ønskede og langt større indtægter fra de professionelles brug af biomasse til rumopvarmning. Det er fx varmeværkers og kraftvarmeværkers brug af både dansk og importeret træ og træpiller.

Denne løsning er langt billigere end politikerne har fået at vide

Hvor mange penge vil staten miste ved at undtage alt brændesalg til private fra afgiften?

Hvis politikerne der vedtog energiforliget i marts 2012 fik at vide staten kunne forvente et provenu fra hele brændeforbruget på op til 660 millioner kr., står det nu klart at dette tal er vildt overvurderet: 2/3 af danskernes brændeforbrug er ikke-registreret træ som er umuligt at få moms- og afgiftsindtægter fra. Noget af træet kommer fra fx haver og lovlig grænsehandel, andet fra sort brændesalg.

Det registrerede og momsbelagte brænde fra private danske skove og import fra udlandet vil højst give et provenu på 190 millioner kr., baseret på dagens forbrug og priser. Hvis en brændeafgift bliver indført og brænde således bliver dyrere, bliver statens provenu højst sandsynligt langt mindre endnu. Og hertil kommer et uhyrligt og dyrt bureaukrati for at kradse disse penge ind.

Derfor har Skovforeningen foreslået alle partier i Folketinget at løse problemerne ved helt at undtage brændet afgiften: Så er der ingen juridiske problemer med EU, og Danmarks miljø og skove og landdistrikter slipper for brændeafgiftens negative konsekvenser. Og statens tabte indtægter bliver langt, langt mindre end politikerne oprindeligt fik at vide.