Samling af erfaringerne fra de 20 nedsatte naturråds arbejde

I ny rapport kan du se alle naturrådenes anbefalinger til Grønt Danmarkskort.

Kommunernes Landsforening har i en rapport på næsten 400 sider samlet alle de mangeartede anbefalinger, der er fremkommet gennem samarbejdet i naturrådene mellem de mange aktører.

Ingen ved om naturrådene fortsætter, men samlingen kan inspirere kommuner og organisationer i det fremtidige arbejde med det grønne Danmarkskort og samle dette i et naturtema sammen med den hidtil gældende forpligtelse kommunerne har til at planlægge for naturbeskyttelsesinteresserne.

Det Grønne Danmarkskort

Baggrunden for naturrådenes arbejde var Folketingets ændring af planloven i 2017. Her blev kommunernes opgave med at planlægge for og udpege et Grønt Danmarkskort fastholdt. Det betød, at kommunerne ved førstkommende kommuneplanrevision skulle planlægge for det Grønne Danmarkskort.

Formålet er at sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder i Danmark.

Kortet skal, når det er færdigudpeget, tjene som et strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj, der kan anvendes af alle involverede parter i prioritering af de kommende naturindsatser i kommunerne.

Tak til repræsentanterne

Vi ved, at mange medlemmer af Dansk Skovforening har deltaget i det store og vanskelige arbejde med at komme frem til anbefalingerne. Og det vil vi gerne takke medlemmerne for.

Download

Hent naturrådenes anbefalinger til Grønt Danmarkskort (PDF-fil):