SKAT misforstår skovbrug som virksomhed

SKAT mener at skovrejsning er hobbyvirksomhed fordi arealet ikke giver indtægter i mange år. Skovforeningen er uenig og tager kampen op - med støtte i en Højesteretsdom og i Danmarks politiske mål om at fremme skovrejsningen.

Der har på det seneste været en del avisomtale af SKAT’s manglende anerkendelse fradragsret efter skovrejsning på især mindre landbrugsejendomme.

SKAT udtaler at fradragsretten altid vurderes konkret i den enkelte sag, herunder om ”virksomheden over en lidt længere periode giver overskud på den primære drift, mulighed for forrentning af fremmedkapital og den investerede egenkapital, samt en rimelig driftsherreløn” (Skovforeningens fremhævninger).

Men for skov- og landbrugsejendomme har praksis i mange år været at driften ikke skulle give overskud efter forrentning af den investerede kapital samt til aflønning af ejer for at give fradragsret – i modsætning til andre former for erhvervsvirksomhed.

I en dom fra 1994 siger Højesteret endda at en ejendom må anses for erhvervsmæssigt drevet, medmindre driften ”selv efter en længere årrække ” ikke vil give overskud. Det er ikke er det samme som SKAT’s:  ”… over en lidt længere periode…”

En landbrugsvirksomheds overgang til skov efter tilplantning må selvfølgelig påvirke vurderingen af årrækken i sætningen ”selv efter en længere årrække”.

Ligningslovens § 8k blev netop indført i 1991 i erkendelse af at der i en længere årrække efter træplantning ikke kommer indtægter fra arealet. Det er derfor besynderligt at SKAT med henvisning til manglende indtægter nægter ejere fradrag for fremtidige underskud. Det har endda yderligere vurderingsmæssige konsekvenser som fx øget jordskat.

Desuden har skovloven gennem årtier stillet øgede krav til driften – krav som mindsker indtjeningsmulighederne, men som ikke af den grund kan diskvalificere en ejendom som erhvervsmæssigt drevet. Det er fx øget naturbeskyttelse, biodiversitet og friluftsliv.

SKAT’s praksis vil mindske skovrejsningen i Danmark betydeligt – stik imod Danmarks politik siden 1989 med et mål om at fordoble skovarealet over en trægeneration.

Skovforeningen har bedt om at få sagen på dagsordenen på det næste møde i SKAT’s skattekontaktudvalg. Skovforeningen er repræsenteret i udvalget.