Skatteforslag forvrider konkurrencen mellem energiafgrøder

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring. Forslaget indfører fradragsret for tilplantning af landbrugsarealer med energiafgrøder. Det stemmer med at skovbruget også har fradragsret for produktion af energitræ.

Men samtidig får landbruget efter aftalen om Grøn Vækst tilskud til etablering af energipil på landbrugsjord samt tilskud indtil produktionen kan sælges. Alt i alt indfører regeringen således konkurrenceforvridning mellem energiafgrøder dyrket på henholdvis mark og i skov.

Og som noget helt nyt og ganske utraditionelt anfører lovbemærkningerne at hobbybrug også kan modregne udgifterne i anden indkomst. Dette vurderer Skovforeningen som ulovlig lovgivning via lovbemærkningerne.

Men hvis denne bestemmelse gennemføres, mener Skovforeningen at den også bør gælde andre former for hobbybrug i samme paragraf i Ligningsloven (§ 8 K), herunder skovrejsning på landbrugsjord.

Skovforeningens høringssvar i sin helhed:


Vedr.: Forslag til lov om ændring af ligningsloven (fradrag for udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder)

Med e-mail af 30. september 2009 har Skatteministeriet fremsendt ovennævnte lovforslag, idet ministeriet anmoder om Skovforeningens bemærkninger hertil senest den 27. oktober 2009.

Indledningsvis vil Skovforeningen give udtryk for, at indførelsen af fradragsretten kan være logisk dels i lyset af ønsket om at fremme etableringen af energiafgrøder, dels i lyset af fradragsretten ved andre former for energiudnyttelse af biomasse.

Skovforeningen finder imidlertid forudsætningen om etablering af en samtidige tilskudsordning for problematisk, da der hermed sker en konkurrenceforvridning mellem forskellige former for biomasseproduktion.

Foreningen er opmærksom på, at dette element i Regeringens strategi til fremme af anvendelsen af bioenergi ikke hører under Skatteministeriets ressort, men foreningen skal anmode om, at man internt i Regeringen afstemmer virkemidlerne således, at der ikke sker en konkurrenceforvridende produktion af biomasse til energiformål.

Med hensyn til det fremsatte lovforslag ser Skovforeningen et problem, idet de foreslåede regler om fradragsret ved hobbyvirksomhed efter foreningens opfattelse er en ikke tilladt lovgivning i bemærkningerne.

I forslaget indføres en ny bestemmelse i ligningslovens § 8K, stk. 4, der – i lighed med de øvrige bestemmelser i lovens § 8K – indfører en fradragsret for bestemte afholdte udgifter til en fremtidig indkomsterhvervelse.

Nettoindtægter ved hobbyvirksomhed er skattepligtige. Det vil sige, at de udgifter, der er forbundet med opnåelsen af indtægten kan fradrages i indtægten før beskatning.

Men til forskel fra indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed, er indtægter ved hobbyvirksomhed gjort kildebestemt, hvilket betyder, at underskud ikke kan fratrækkes i anden indkomst, og i henhold til ligningslovens § 15 kan der heller ikke ske underskudsfremførsel i forbindelse med hobbyvirksomhed.

I ligningslovens afsnit E.A.1.2.2. står der følgende:

Ved hobbyvirksomhed er nettoindkomsten personlig indkomst. Opgørelsen af overskuddet, dvs. nettoindkomsten, sker på tidspunktet for indkomsterhvervelsen. Der kan kun fratrækkes de omkostninger, der har været forbundet med indkomsterhvervelsen, og et eventuelt underskud kan ikke fratrækkes i anden indkomst. Fradragsretten er gjort kildebegrænset. Underskud ved hobbyvirksomhed kan heller ikke fremføres til modregning i medfør af LL § 15.

Disse principper ændres ikke med den foreslåede nye bestemmelse i § 8 K, stk. 4.

Alligevel gøres der i lovbemærkningerne op med ovennævnte principper, hvorefter det anføres, at underskud ved hobbyvirksomhed kan fratrækkes i anden indkomst. Efter Skovforeningens opfattelse er dette lovgivning i bemærkningerne, hvilket ikke er tilladt.

Såfremt Skatteministeriet imidlertid måtte mene, at den foreslåede § 8 K, stk. 4 giver hjemmel til at fjerne de særlige regler for hobbyvirksomhed, må denne tolkning parallelt hermed også kunne gøres gældende for de øvrige bestemmelser i § 8 K. Således også i forbindelse med skovrejsning på landbrugsjord i ligningslovens § 8 K, stk. 1.

Med venlig hilsen
DANSK SKOVFORENING

Hans M. Hedegaard