Skov er Danmarks rigeste biotop på arter

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) offentliggjorde den 9. april den opdaterede danske rødliste hvor 2.702 arter fordelt på ni grupper af danske dyr, svampe og planter er blevet gennemgået i 2009. Dermed er i alt 9.494 arter gennemgået efter nye retningslinier fra den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN.

29% af de undersøgte arter lever i skov, mens 21% findes på de tørre lysåbne naturtyper – heder og overdrev. Dermed er skoven ikke overraskende den mest artsrige naturtype.

Flest rødlistede arter i skov – en naturlig forklaring

DMU fremhæver at det også er i skoven at man finder flest rødlistede og truede arter. Af DMUs rapport fremgår at ¼ af de skovlevende arter findes på rødlisten. Det er ikke er overraskende, men har en naturlig forklaring:

Danmark var oprindeligt et skovland, men i slutningen af 1700-tallet var skovene næsten udryddet og dækkede kun 3 % af arealet. Med Skovforordningen i 1805 blev de eksisterende skove beskyttet og tilplatningen af Danmark begyndte. Formålet var at producere træ, og skovarealet er vokset til cirka 13 % i dag. Så langt hovedparten af de danske skove er under 200 år gamle og har det meste af tiden haft træproduktion som formål. Da de truede arter ofte knytter sig til gammel skov med meget dødt ved, er der altså en naturlig og gammel historisk forklaring.

I de seneste årtier har samfundet efterspurgt stadig større beskyttelse og udvikling af skovenes naturværdier, herunder artsrigdom, og skovbruget har også leveret denne vare. Både i private skove og i offentlige.

Ny metode gør det umuligt at sammenligne

På Altinget.dk har man sammenlignet med tal fra seneste samlede rødliste (1997), og DMU konstaterer at både antallet af forsvundne og truede arter er steget.

Men der er brugt en ny opgørelsesmetode. Derfor fremhæver DMU’s seniorbiolog Peter Wind, som er ansvarlig for listen, at det kan være svært at sige om det er metoden eller naturens gang som er årsag til ændringerne.

Ønsker om mere dødt ved? Så gerne

De seneste årtier har samfundet i stigende grad efterspurgt biodiversitet, og i øjeblikket er fokus rettet mod mere dødt ved i skovene. Og det vil komme, fx med de Natura 2000 planer der har været i forhøring hos kommunerne.

Masser af skovejere vil gerne levere denne vare, både dødt ved og andre natur- og oplevelsesværdier, til samfundet når samfundet betaler for den.

Skovforeningen har flere gange over for politikerne foreslået en licitationsordning: Politikere og myndigheder kan lave en liste over de naturværdier som man efterspørger i de private skove (fx urørt skov, gamle driftsformer, genskabelse af naturlig hydrologi, etablering af løvskovbryn, efterladelse af dødt ved og træer til naturlig henfald m.m). Herefter kan private skovejere tilbyde projekter inden for de ønskede kategorier. Staten kan så frit vælge blandt de projekter der giver mest natur og biodiversitet for pengene. Det vil gøre det attraktivt for skovejerne at producere disse værdier til samfundet, og der vil komme masser af natur ud af det.