Skov er nævnt én gang i regeringsgrundlaget

Til gengæld er skov og skovbrug nævnt mange gange i venstrefløjens detaljerede og fælles bestutningsforslag fra 2010.

Den nye regering fremlagde sit regeringsgrundlag 3. oktober. Ordet “Skov” forekommer ét sted, og det er i afsnittet “Naturen – grøn velfærd for alle”:


Regeringen vil fremlægge en Naturplan Danmark, der vil have til hensigt:
  • at sikre, at naturens mangfoldighed, variation og skønhed bevares og udvikles på en måde, der er bæredygtig og til gavn for velfærden og menneskers trivsel i Danmark

  • at der skabes mere natur og etableres mere skov – også bynært

  • at sikre Danmark som et varieret, spændende og attraktivt land med en rig natur med sammenhængende naturområder og et rent miljø, også til havs

  • at medvirke til at gøre Danmarks natur mere robust over for følgerne af de klimaændringer, der synes uundgåelige

  • at bidrage til at reducere Danmarks klimaforurenin

  • og som tager udgangspunkt i EU og FN beslutninger og love om havmiljø, vandmiljø, naturbeskyttelse og biodiversitet.
Regeringen vil udnytte mulighederne for at bruge en del af landbrugsstøtten fra EU til naturformål, herunder også økologi.

Flere detaljer i 2010

Tidligere – i april 2010 – har Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten i fællesskab fremlagt detaljerede mål for hvordan der bør føres skovpolitik i Danmark. Det skete med deres beslutningsforslag B232 om en bæredygtig skovpolitik.

Den daværende regering afværgede at beslutningsforslaget blev vedtaget ved i stedet at nedsætte Skovpolitisk Udvalg som afgav sin rapport i juni 2011.