Skovbruget får stor rolle i ny EU-klimapakke

Lovpakken Fit for 55 skal bidrage til EU-landenes samlede målsætning om at nedbringe CO2-udledningerne med 55% allerede i 2030. Her får skovene en nøglerolle, og Dansk Skovforening har nu afgivet høringssvar. En samlet dansk holdning til pakken er endnu ikke formuleret.

EU’s nye lovpakke fra 14. juli 2021 rummer flere vigtige tiltag for dansk skovbrug. Det gælder særligt:

 • Revision af Forordningen om drivhusgasemissioner og -optag fra arealanvendelse mv. (LULUCF)
 • Revisionen af Direktivet om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (VE-II)
 • EU’s skovstrategi.

Mere EU-styring og højere detaljeringsgrad

De tre dokumenter er præget af en øget detaljeringsgrad og øget EU-styring af politikområder, der vedrører skovene, også de danske. Ifølge Dansk Skovforening kan stramningerne gå ud over den nationale selvbestemmelse på skovområdet, hvilket også er blevet fremført i Dansk Skovforenings høringssvar.

Skovene og energiproduktion

I udkastet til et revideret Vedvarende Energi Direktiv II er detaljeringsgraden blandt andet steget på følgende områder:

 • No-go arealer for energiproduktion
  EU-Kommissionen vil etablere no-go arealer for biomassehøst til energiformål.
  En definition på hvad no-go arealer forligger endnu ikke.
 • Definerer hvilke råvarer der kan bruges i energiproduktionen
  EU-Kommissionen vil ud fra en ide om optimal ressourceudnyttelse (kaskadeprincippet) undlade at give energiproduktionsstøtte til visse råmaterialer.

 • Detaljerede bæredygtighedskrav til energitræet
  EU Kommissionen vil ændre bæredygtighedskriterierne for skovbiomasse til energiproduktion, så kriterierne kommer til at indeholde yderligere og væsentligt mere detaljerede krav.

Bevar den nationale skov kompetence

Dansk Skovforening mener, at det må være op til medlemslandene at vurdere, om og hvordan hugst til energiformål (og alle mulige andre formål) påvirker skoven. Og helt generelt er det problematisk, hvis skovene i fremtiden reguleres gennem energipolitikken og ikke gennem den relevante nationale lovgivning, mener Dansk Skovforening.

Energi-direktivet risikerer at suspendere lokal efterspørgsel og dermed underminere effektiviteten af de skovbaserede værdikæder. Resultatet kan være, at træbiomassen ikke nyttiggøres i den grønne omstilling.

Kortsigtet tilgang til skovens CO2-lager

I revisionen af Forordningen om drivhusgasemissioner og -optag fra arealanvendelse (LULUCF) er fokus på skovenes evne som kulstoflager frem mod 2030. Den korte tidshorisont kan være problematisk, mener Dansk Skovforening. At opbygge kulstof i den stående vedmasse er godt nok et hurtigtvirkende håndtag. Men lagring i stående vedmasse gearer ikke skovbruget til at levere det kulstofoptag, den substitution af fossil energi og de træprodukter, som klimaambitionerne efter 2030 vil kræve.

Brug for øget forskningsindsats

Dansk Skovforening mener samtidigt, at EU-Kommissionen skal inkludere incitamenter, analyser og handlinger i den reviderede LULUCF-forordning, der sikrer en øget forskningsindsats bl.a. når det gælder:

 • skovdyrkningssystemer til nutidens og fremtidens træproduktionsbehov og klimaændringer.
 • forædling af træarterne i den retning samfundet (markedet) efterspørger fx øget væksthastighed, bestemt fiberstruktur osv.

Husk træproduktionen

I EU’s nye skovstrategi skrives der både om produktion og biodiversitet, men det er kun biodiversitetsspørgsmålene, der er fulgt op at konkrete tiltag. Skovstrategien fremstår derfor ubalanceret. Det er uheldigt, da klimakrisen kræver, at der bliver sat gang i skovens vækst-motor for at lagre mere CO2 i skovene.

Dansk Skovforenings holdning

Dansk Skovforeningen har netop indsendt sine høringssvar til de tre dokumenter. Høringssvarene er indspil, der gerne skal bidrage til at forme den samlede danske holdning. Skovstrategien skal i modsætning til de to øvrige dokumenter ikke vedtages af medlemslandene, men landede kan give udtryk for deres holdning til strategien. Dansk Skovforening har tilkendegivet, at vi mener, at skovstrategien også bør behandles i Skovrådet.

 Se Dansk Skovforenings tre høringssvar her:

VE II høringssvar

EU Skovstrategi høringssvar

LULUCF høringssvar